Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Informatīvs materiāls darba devējiem “Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti”

11/01/2018

”Dažkārt Tiesībsarga birojā vēršas personas ar invaliditāti, kuras uzskata, ka ir tikušas diskriminētas darba interviju laikā, jo darba devējs/ tā pārstāvji ir uzdevuši jautājumus par nepieciešamajiem elementiem, lai varētu pielāgot darba vidi. Vienlaikus ir saprotams, ka darba devējiem informācija par darbinieku ar invaliditāti vajadzībām ne vienmēr ir pieejama.

Informatīvais materiāls ir veidots tā, lai darba devējiem būtu iespējams iepazīties ar informāciju, kas skar tikai konkrēto nodarbinātības jomu, kurā darbojas darba devējs, un konkrēto darbinieku ar invaliditāti veidu. Piemēram, ja uz amata vietu birojā kandidē darbinieks ar redzes grūtībām, darba devējs var iepazīties tikai ar Informatīvā materiāla 2.nodaļas “Darbinieki ar redzes grūtībām” sadaļu “Saskarsmes kultūra” un sadaļu “Saprātīgs pielāgojums darbam birojā.”

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka Informatīvajā materiālā iekļautā informācija nav galīga, jo vides pielāgojuma elementi nepārtraukti attīstās.

Vienlaikus tiesībsargs norāda, ka saprātīgs pielāgojums darba vietā tiek veidots dialogā ar konkrētu darbinieku ar invaliditāti, pārrunājot darbinieka individuālas vajadzības. Saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām invaliditāte rodas, ja cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem saskaras ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem.[1] Līdz ar to, ja saprātīgs pielāgojums ir ērti izmantojams, tad darbinieka invaliditāte atkāpjas.

[1]ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Pieņemta 13.12.2006., stājas spēkā Latvijas Republikā 31.03.2010., pievienošanās minētajai konvencijai 01.03.2010. Preambula, e) punkts. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1630> ”

”(citēts no Tiesībsarga vēstule LMa birojam)

Vadlīnijas skatīt šeit.