Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Latvijas Māsu asociācijas priekšlikumi par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu

07/09/2020

Latvijas Māsu asociācijas valde, sadarbībā ar Latvijas ārstniecības iestāžu māsām-vadītājām, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.3. apakšpunktam. publiskās apspriešanas ietvaros ir izvērtējusi informatīvo ziņojumu “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu” un sniedz sekojošus priekšlikumus par noteikumu projekta saturu:

  1. informatīvā ziņojuma saturā, sadaļā “Jēdzieni, kas raksturo amatus un darba

organizāciju ārstniecības iestādēs” “Māsas” ir identificētas kā  ārstniecības un pacientu aprūpes personas, un iekļautas vienā grupā ar sertificēti/reģistrēti ārsta palīgi, vecmātes, biomedicīnas laboranti, radiologa asistenti, radiogrāferi, masieri, ergoterapeita asistenti, fizioterapeita asistenti, zobu higiēnisti, zobārstniecības māsas, podologi, zobu tehniķi. Bet, turpmāk dokumentā statistiskajos datos, problemātikas skaidrojumos un aprakstos, īpaši izstrādājot PLE, uzsvars tiek likts uz profesiju “Māsa”, kā atsevišķu no citām profesijām (identificētās grupas ietvaros). Līdz ar to visa dokumenta satura izklāstā, statistiskajos datos, profesijas problemātikā un aprēķinos ir atspoguļota nepatiesa informācija par profesijas Māsa personu skaitu, vidējo atalgojuma apjomu, attiecību pret ārstiem un pacientiem, noslodzi un teriotoriālo izvietojumu (tekstā un saistošajos attēlos/ tabulā3.2. attēls., 33.attēls., 4.3.attēls, 3.5., attēls, 3.6. attēls, 3.7. attēls., 3.8. attēls., 3.9. attēls., 3.10. attēls., 3.12. attēls., 3.14. attēls., 3.15. attēls., 3.17. attēls.,  3.20. attēls., 3.2.tabula, 49.lpp.). Līdz ar to, lūdzam, identificēt noteikumu projektā profesiju “Māsa”, kā atsevišķu no citām profesijām un statistiskajos datos, profesijas problemātikā, aprēķinos par profesijas Māsa personu skaitu, vidējo atalgojuma apjomu, attiecību pret ārstiem un pacientiem, noslodzi un teriotoriālo izvietojumu;

  1. sadaļā IV Ārstniecības personu atalgojuma modelis: piedāvājums, 4.2. Domnīcas

dalībnieku izvēlētie virzieni risinājumu izstrādei, 2.Pilna laika ekvivalents (54.lpp., 4.6.tabula,  4.8.tabula, 4.9.tabula, 4.10.tabula, 4.11.tabula, 4.12.tabula) pēc būtības ir attiecināms tikai un vienīgi uz profesija Māsa pārstāvjiem, jo tas izriet no profesijas māsa profesijas standarta un nevar būt saistošs citu profesiju pārstāvjiem ar kuriem māsas ir identificētas vienā grupā – sertificēti/reģistrēti ārsta palīgi, vecmātes, biomedicīnas laboranti, radiologa asistenti, radiogrāferi, masieri, ergoterapeita asistenti, fizioterapeita asistenti, zobu higiēnisti, zobārstniecības māsas, podologi, zobu tehniķi.

Līdz ar to, lūdzam, šo noteikumu projekta saturā nepārprotami norādīt, ka PLE māsām ir attiecināms tikai uz profesiju Māsa un tas nevar tikt piemērots citām profesijām;

 

  1. sadaļā IV Ārstniecības personu atalgojuma modelis: piedāvājums, 4.2. Domnīcas

dalībnieku izvēlētie virzieni risinājumu izstrādei, 2.Pilna laika ekvivalents 4.6. tabula. Pilna laika ekvivalenta elementi ārstu un māsu amatiem lūdzu veikt izmaiņas, sadaļā PLE elementi māsām.

Skaidrojums: PLE elementi izriet no profesijai saistošas tiešās un netiešās aprūpes, kas sevī ietver māsas kompetences atbilstoši profesijas standartam, kā arī pacientu klasifikācijas un laika griezumu:

PLE elementi māsām PLE elementi māsām (jaunā redakcijā)
Aprūpes plānošana, sniegšana, veiktās aprūpes izvērtēšana Vispārējās aprūpes nodrošināšana
Pacientu uzraudzības nodrošināšana Vispārējās specializētās aprūpes nodrošināšana
Medikamentu saņemšana, administrēšana Izglītošana (māsu praksē)
Diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana, NMP sniegšana Līderības un menedžmenta nodrošināšana māsu praksē
Darba vides un drošības uzturēšana Personīgās un profesionālās pilnveides turpināšana
Dokumentācijas nodrošināšana Klīnisko procedūru veikšana
Tālākizglītība (māsas turpmākā izglītošanās)  
Pacientu izglītošana  
Studentu izglītošana  
Higiēnas procedūru izpilde un pēcnāves aprūpe*  
Klīniskās nodaļas administratora, reģistratora, sociālā darbinieka, klientu speciālista u.tml. ​*

 

 
Pacientu aprūpe ar zemu pašaprūpi, higiēnas procedūru izpilde un pēcnāves aprūpe, izņēmums varētu būt reanimācijas, intensīvās terapijas, un zīdaiņu aprūpe*  
 

* Neatbilst māsas profesijas standartam, nebūtu jāveic.

Veicamās izmaiņas māsas PLE elementu pamatā ir pamatotas un skaidrojamas ar:

Reformas dokuments Jaunais profesijas standarts Tiešā/netiešā aprūpe Pamatalgas/mainīgā daļa Papildu kritēriji
Aprūpes plānošana, sniegšana, veiktās aprūpes izvērtēšana 1.  Vispārējās aprūpes nodrošināšana TIEŠĀ darbība Pamatalgā  
Pacientu uzraudzības nodrošināšana 1.  Vispārējās aprūpes nodrošināšana TIEŠĀ darbība Pamatalgā  
Medikamentu saņemšana, administrēšana 6.  Klīnisko procedūru veikšana: TIEŠĀ darbība Pamatalgā  
Diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana, NMP sniegšana 6.  Klīnisko procedūru veikšana:

2.  Vispārējās specializētās aprūpes nodrošināšana.

TIEŠĀ darbība Pamatalgā  
Darba vides un drošības uzturēšana Caurviju prasme, saistoša visiem amatiem      
Dokumentācijas nodrošināšana 1.  Vispārējās aprūpes nodrošināšana

2.  2.  Vispārējās specializētās aprūpes nodrošināšana.

TIEŠĀ darbība Pamatalgā  
Tālākizglītība (māsas turpmākā izglītošanās) 5. Personīgās un profesionālās pilnveides turpināšana TIEŠĀ darbība Pamatalgā  
Pacientu izglītošana 3.  Pacienta izglītošana (māsu praksē) TIEŠĀ darbība Pamatalgā  
Studentu izglītošana 3.  Izglītošana (māsu praksē) Netiešā aprūpes darbība Mainīgā daļa Mentordarbība, veselības aprūpes speciālistu izglītošana, studējošo izglītošana
Higiēnas procedūru izpilde un pēcnāves aprūpe* 2.  Vispārējās specializētās aprūpes nodrošināšana. TIEŠĀ darbība Pamatalgā  
Klīniskās nodaļas administratora, reģistratora, sociālā darbinieka, klientu speciālista u.tml. ​* 4. Līderības un menedžmenta nodrošināšana māsu praksē Netiešā aprūpes darbība Mainīgā daļa Pētījumi, projekti, administratīvais darbs
Pacientu aprūpe ar zemu pašaprūpi, higiēnas procedūru izpilde un pēcnāves aprūpe, izņēmums varētu būt reanimācijas, intensīvās terapijas, un zīdaiņu aprūpe* 2.  Vispārējās specializētās aprūpes nodrošināšana. TIEŠĀ darbība Pamatalgā  

 

Lūdzu šo noteikumu projektā izteikt sekojošā redakcjā (pamatojoties uz iepriekš aprakstīto skaidrojumu) 4.10. tabulu “Darba samaksas  (kopējās algas) sastāvdaļu sadalījums (balstoties uz PLE) trīs testēšanas stacionārajās ārstniecības iestādēs”

Pienākums Pamatalga Normatīvajos aktos noteiktās piemaksas Citas piemaksas, mainīgā daļa Paskaidrojums par citas piemaksas, mainīgā daļa
MĀSĀM
Vispārējās aprūpes nodrošināšana x      
Vispārējās specializētās aprūpes nodrošināšana x      
Izglītošana (māsu praksē) x   x Mentordarbība, veselības aprūpes speciālistu izglītošana, studējošo izglītošana
Līderības un menedžmenta nodrošināšana māsu praksē     x Pētījumi, projekti, administratīvais darbs
Personīgās un profesionālās pilnveides turpināšana x      
Klīnisko procedūru veikšana x      

 

  1. Lūdzu noteikumu projekta saturā no 2021. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 1.

janvārim iekļaut obligātus vienotus Māsas un pacientu attiecību apjomus visās Latvijas ārstniecības iestādēs, kas ir būtiski nepieciešami, lai varētu korekti noteikt PLE māsām.

Vispārējie aprūpes organizēšanas kritēriji Praktiskie aprūpes organizēšanas kritēriji
Māsu veicamo darbību apjoms, pielietojamās kompetences ir saistītas ar konkrētās pacientu grupas pacientu vajadzībām (pacientu aprūpes līmeņa). Katrai ārstniecības iestādei jāizvērtē savs pacientu aprūpes organizācijas modelis (sistēma). Postenis ir 1 ārstniecības persona (māsa, masas palīgs), kura veic noteikta pacientu skaita aprūpi.
Uz pacientu vajadzībām (aprūpes līmeņiem) māsu prakse, atbilstoši kompetencei, var tikt paplašināta, vienlaikus mainot pacientu aprūpes darba organizāciju. Diennakts posteņa (24 stundas, 7 dienas nedēļā) darba nodrošināšanai nepieciešamas 4,7 slodzes.
Pacientu aprūpē realizē grupu darba modeli, kurā centrālais elements ir māsu postenis, kurā māsa, atbilstoši kompetencei, veic noteikta skaita pacientu grupas pacientu aprūpi. Dienas postenim (8 stundas, 5 darba dienas) – 1 slodze.
Pacientu grupas lielums ir atkarīgs no pacienta aprūpes līmeņa. Slimnīcas stacionārajās nodaļās 1 māsu postenis (diennakts) uz 8 pacientiem.
Darbības, ko māsa veic pacientu aprūpē tiek klasificētas kā vispārējā aprūpe un speciālā aprūpe (piemēram, aprūpe, kas ir saistīta ar operācijām, invazīvām procedūrām, medikamentu ievades nodrošināšana, brūču un ādas aprūpe). Intensīvajā terapijā māsu postenis plānots uz 2 pacientiem.
Šobrīd ir izstrādāts instruments pacientu klasificēšanas sistēmai – “Aprūpes diagnozes definīcijas un klasifikācija” veicot pirmo posmu, sekojoši pacientu aprūpē ir jāievieš pacientu aprūpes līmeņu noteikšana, kam sekos otrais posms – pacientu aprūpes darba organizācija atbilstoši posteņu sistēmai (grupu darba modelim). 1 māsu palīga postenis (diennakts) uz 2 māsu posteņiem (diennakts).
Pacienti, kuri pilnībā spēj veikt pašaprūpi tiek iedalīti I aprūpes līmenī; II aprūpes līmenī – tie pacienti, kuriem ir nepieciešams neliels atbalsts pašaprūpes darbību veikšanā; III līmenī tie pacienti, kuri nespēj veikt pašaprūpi. Pamatojoties uz noteikto aprūpes līmeni, nepieciešamajām atbalsta funkcijām un veiktajiem mērījumu rezultātiem tiks noteikts nepieciešamais aprūpes personāla (māsu) skaits attiecīgi katram aprūpes līmenim:

– I līmenis: 1 māsa uz 9-10 pacientiem;

– II līmenis: 1 māsa uz 7-8 pacientiem;

– III līmenis: 1 māsa uz 5-6 pacientiem;

– intensīvās terapijas, reanimācijas nodaļā: 1 māsa uz 2 pacientiem.

Pacientu attiecību apjoms ir pamatots ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 394 Rīgā 2017. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 34. §) par konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, sadaļu 3.3. Cilvēkresursi, apakšsadaļu 3.3.1. Ārstniecības personu plānošanas kritēriji un 3.3.4. Māsas profesijas turpmākā attīstība https://m.likumi.lv/ta/id/292718-par-konceptualo-zinojumu-par-veselibas-aprupes-sistemas-reformu,

Šo noteikumu projekta saturā noteikt no 01.01.2021. līdz 01.01.2023. pārejas periodu, lai veiktu pacientu attiecību apjoma noteikšanas instrumentu pilnveidi.

 

  1. Lūdzu šo noteikumu projekta saturā no 01.01.2021. līdz 01.01.2023. noteikt obligātu

vienotu visās ārstniecības iestādēs pacientu klasifikācijas sistēmu (Aprūpes diagnozes definīcija un klasifikācija 2018-2020. 11 izdevums) ieviešanu aprūpes praksē, kas ir PLE saturu veidojoša komponente.

 

  1. Latvijas Māsu asociācija rosina jaunā ārstniecības personu atalgojuma modeļa pilnīgu

praktisku ieviešanu māsām ar 2021. gada 1. janvāri, jo profesijas ietvarā nav vajadzīgi papildinājumi procesa ieviešanā ārpus šiem ieteikumiem. Profesijā nav domstarpību par noslodzi, darba laika uzskaiti un pilna laika ekvivalentu, kā arī mērķa algas pakāpenisku sasniegšanu līdz 2023.gadam.

Latvijas Māsu asociācijas valde

Dokumenta oriģinālu skatīt šajā saitē: IESNIEGUMS