Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Latvijas Māsu asociācijas privātuma politika

Mēs izstrādājam privātuma politikas noteikumus , lai tu Jūs labāk saprastu, kā tieši mēs apstrādājam  Jūsu datus un rūpējamies to drošību. Mūsu darbība notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzam iepazīties ar mūsu privātuma politikas noteikumiem, kas ietver pamatprincipus, kā apstrādājam jūsu personas datus, kas nonāk mūsu rīcībā, kad jūs izmantojat Latvijas Māsu asociācijas pakalpojumus (piemēram, iesniedzot dokumentus sertifikācijai, resertifikācijai, apmeklējot Latvijas Māsu asociācijas rīkotus pasākumus u.tml. Turpmāk – Pakalpojumi):

Kādus personas datus mēs apstrādājam?
Kā mēs izmantojam personas datus?
Kā mēs nododam personas datus?
Kā mēs uzglabājam personas datus?
Kā iegūt pieeju jūsu personas datiem?

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Ārstniecības personas sertifikāti. Atbilstoši Ārstniecības likuma 29. panta pirmo daļai, kā arī 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 3. punktā noteiktajam, Latvijas Masu asociācija veic māsu sertifikāciju. Mēs saņemam informāciju par sertifikātiem, kad jūs iesniedzat dokumentus sertifikācijai/resertifikācijai. Prasītos datus jūs sniedzat saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. Dati tiek izmantoti, lai izveidotu jūsu sertifikātu un informētu jūs par tā izgatavošanu.

Tālākizglītības punkti. Saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 52.1. punktā noteikto resertifikācijai ir nepieciešams saņemt tālākizglītības punktus. Atbilstoši minēto MK noteikumu prasībām, piesakot tālākizglītības punktus, jūs iesniedzat informāciju, ko mēs izmantojam informācijas apstrādei un lēmuma pieņemšanai. Sniegtā kontaktinformācija tiek izmantota atbildes sniegšanai par Latvijas Māsu asociācijas Sertifikācijas padomes lēmumu. Informācija par apstiprinātajiem pasākumiem ir publiski pieejama.

Latvijas Māsu asociācijas organizētie vai atbalstītie tālākizglītības pasākumi. Reģistrējoties pasākumiem, jūs sniedzat savus datus – vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, specialitāti. Atbilstoši jūsu sniegtajai informācijai mēs veidojam sertifikātus un apliecības par piešķirtiem punktiem.

Latvijas Māsu asociācijas apmācīttiesīgo ārstniecības personu statuss. Saskaņā ar Ārstniecības likuma 33. panta otro daļu, jūs sniedzat savus datus – vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, specialitāti. Sniegtā kontaktinformācija tiek izmantota atbildes sniegšanai par Latvijas Māsu asociācijas valdes lēmumu, kā arī apliecības izgatavošanai. Informācija par apmācīttiesīgām ārstniecības personām  ir publiski pieejama.

Latvijas Māsu asociācijas biedru karte. Piesakoties Latvijas Māsu asociācijas biedru statusam mēs veidojam biedru karti, kas ļauj apmeklēt Latvijas Māsu asociācijas rīkotus pasākumus. Šis kartes lietotāji uzkrāj saņemtas apliecībās elektroniska veidā.

Maksājumu informācija. Mēs saņemam datus, kad jūs veicat maksājumus par mūsu Pakalpojumiem.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Personas datu apstrāde ir droša un tiek veikta atbilstoši likuma prasībām.

  • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti.
  • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.
  • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi).
  • Dati ir precīzi.
  • Dati netiek glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams.
  • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar jūsu tiesībām.
  • Dati ir drošībā.
  • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības.

Datu apstrādes pamatojums atšķiras dažādiem Pakalpojumiem. Latvijas Māsu asociācija nodrošina sertificēto ārstniecības personu reģistra uzturēšanu un datu drošību, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā deleģēto valsts funkciju īstenošanai.

Jūsu e-pasta adreses tiek izmantotas, lai personiski informētu jūs par Latvijas Māsu asociācija tālākizglītības iespējām un pasākumiem, kā arī lai veiktu māsu aptaujas, kuru rezultāti ir nepieciešami Latvijas Māsu asociācijas biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, uzdevumu izpildei, tai skaitā arī māsu leģitīmo interešu aizstāvēšanai. Atsevišķiem mērķiem, tādiem kā komerciāla paziņojuma nosūtīšanai, tiek prasīta jūsu piekrišana.

Latvijas Māsu asociācija organizē tālākizglītības pasākumus, par kuru apmeklējumiem tiek izsniegtas attiecīgas apliecības. Uzkrātie tālākizglītības punkti tiek uzglabāti elektroniskajā sistēmā, kas ir nepieciešams Latvijas Māsu asociācijas biedru leģitīmo interešu aizstāvēšanai.

Latvijas Māsu asociācija veic datu apstrādi tikai konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Piekrītot jūsu personas datu izmantošanai konkrētam mērķim, jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, taču tas neietekmēs apstrādi, kas jau būs veikta. Ja mēs izmantojam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka Pakalpojums jums vairs nebūs pieejams.

Kā mēs nododam personas datus?

Mums rūp jūsu privātums, tāpēc jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus. Sertifikācijas dati tiek apstrādāti tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un var tikt nodoti Veselības ministrijai. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu. Vienlaikus mēs informējam jūs, ka mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

Kā iegūt pieeju jūsu personas datiem?

Jums ir noteiktas tiesības saistībā uz jūsu personas datu apstrādi:
–              pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
–              iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;
–              prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, un ja jūs atsaucat savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošiem pienākumiem;
–              ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Latvijas Māsu asociācijā  izvērtē, vai personai ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
–              atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, rakstveidā par to informējot mūs;
–              saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un/vai līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam Pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Ja jūs vēlaties izmantot savas tiesības vai arī jums rodas jautājumi par datu aizsardzību, jūs varat sazināties ar mums.  Datu aizsardzības speciālists kontaktinformācija: dpo@online.lv

Ja jūs neesat apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).