Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Izdots saskaņā ar Ārstniecības likuma 33. panta otro daļu

I Vispārīgie jautājumi

1.1. Apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusa  piešķiršanas kārtība ir Latvijas Māsu asociācijas (turpmāk – LMa) izveidota piešķiršnas kārtība, kurā normatīvos aktos noteiktā kārtībā izstrādātas obligātās prasības apmācīt tiesīgās ārstniecības personas statusa iegūšanai un atjaunošanai apmācīt tiesīgo ārstniecības personu sarakstā (turpmāk tekstā – saraksts).

1.2. Piešķiršnas kārtība nosaka kritērijus un kārtību, kādā LMa izsniedz ārstniecības personām apliecinošu dokumentu par iegūtām tiesībām veikt izglītojamo izglītošanu un ārstniecības personu apmācību, īstenojot profesionālo izglītību, profesionālo tālākizglītību, profesionālo pilnveidi, kā tiek veikta profesionālās izglītības uzskaite, nodrošināta kvalitāte un vērtēšana.

1.3. Apmācīt tiesīgo ārstniecības personu sarakstu veido un uztur apmācīt tiesīgo ārstniecības personu saraksta atbildīgā persona (turpmāk – atbildīgā persona). Atbildīgā persona savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus, LMa statūtus, LMa kopsapulču lēmumus un šo kārtību.

1.4.  Atbildīgo personu darbam ieceļ un apstiprina LMa Valde.

1.5. Atbildīgās personas darbība un lēmumi attiecas uz visu specialitāšu ārstniecības personām, ar kurām LMa ir sadarbība sertifikācijas jautājumos.

1.6. Atbildīgā persona darbojas patstāvīgi, pamatojoties uz apmācīt tiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanas kārtību.

1.7. Noraidījuma gadījumā ārstniecības personai ir tiesības vērsties pie LMa Valdes lēmuma pārskatīšanai.

1.8. Apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusu piešķir uz 5 gadiem.

II Atbildīgās personas uzdevumi

2.1.Atbildīgās personas uzdevumi:

2.1.1. regulāri izskatīt iesniegumus par ārstniecības personu iekļaušanu un atjaunošanu sarakstā;

2.1.2.  saskaņot ar LMa Valdi par personu iekļaušanu sarakstā;

2.1.3.  informēt ārstniecības personas par LMa Valdes pieņemto lēmumu;

2.1.4.  izstrādāt un iesniegt ieteikumus LMa Valdei par saturiskiem grozījumiem saistošajam dokumentam;

2.1.5.  sadarboties ar LMa iekšējām struktūrvienībām un ārējām institūcijām.


III Atbildīgās personas tiesības un pienākumi

3.1. Atbildīgā persona vismaz vienu reizi mēnesī izskata iesniegumus un iesniedz priekšlikumu par apmācīt tiesīgās ārstniecības personas iekļaušanu sarakstā. Par pieņemto LMa valdes lēmumu atbildīgā persona divu nedēļu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas, to nosūta  iesniedzējam.

3.2.  Par atteikumu iekļaut ārstniecības personu sarakstā, pieņem šādos gadījumos:

3.2.1.  ja ārstniecības persona sniegusi nepatiesas ziņas;

3.2.2. ja pret ārstniecības personu ir pamatoti iebildumi LMa Ētikas komisijai un  Sertifikācijas padomei, kas noformēti rakstiski, argumentējot un pamatojot pieņemto lēmumu;

3.2.3.  ja ārstniecības persona neatbilst izvirzītajām prasībām.

3.3.  Atbildīgās personas priekšlikumus var pārskatīt un atcelt LMaValde.

3.4. Par savu darbību atbildīgā persona sniedz atskaiti LMaValdes sēdēs un 1 reizi gadā LMa biedru kopsapulcēs.

3.5. LMa Atbildīgā persona savu darbību noformē protokola veidā, un protokols uzglabājas LMa arhīvā.

IV Prasības apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusa iegūšanai

4.1. Apmācīt tiesīga ārstniecības persona piekrīt realizēt LMa vai Latvijas Ārstu biedrībā apstiprinātu izglītības programmu.

4.2. Apmācīt tiesīgā persona iesniedz iesniegumu LMaValdei (aizpildīt elektroniskā veidā).

4.3. Iegūt apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusu veicot izglītojamo izglītošanu un ārstniecības personu profesionālās izglītības apmācību, profesionālo tālākizglītību, profesionālo pilnveidi var pretendēt ārstniecības persona, kas atbilst šādām prasībām:

 • sertifikāts specialitātē;
 • reģistrs ārstniecības personu reģistrā;
 • vismaz II līmeņa augstākā izglītība;
 • ne mazāk kā trīsgadu ilga darba pieredze attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas;
 • profesionālās organizācijas (ja tāda ir nodibināta attiecīgajā specialitātē un/vai ārstniecības persona ir profesionālās organizācijas biedrs) un darba devēja rekomendācija veikt profesionālo izglītošanu;
 • nav profesionālo pārkāpumu specialitātē;
 • rekomendācija par pedagoģisko pieredzi (vēlama).

V Prasības apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusa atjaunošanai

5.1. Apmācīt tiesīgā persona iesniedz iesniegumu LMa Valdei, divus mēnešus pirms termiņa beigām (aizpildīt elektroniskā veidā).

5.2. Iegūt apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusu veicot izglītojamo izglītošanu un ārstniecības personu profesionālās izglītības apmācību, profesionālo tālākizglītību, profesionālo pilnveidi var pretendēt ārstniecības persona, kas atbilst šādām prasībām:

 • sertifikāts specialitātē;
 • reģistrs ārstniecības personu reģistrā;
 • izziņa par apmācīt tiesīgās ārstniecības personas reģistru;
 • profesionālās darbības pārskats par pēdējo 5 gadu laikā realizētām apmācību tēmām un/vai izglītības programmām;
 • rekomendācija par pedagoģisko pieredzi (vēlama).

VI Noslēguma daļa

6.1. Apmācīt tiesīgo ārstniecības personu statusa piešķiršanas kārtība tiek reorganizēta vai likvidēta LMa, likvidācijas gadījumā vai mainoties, likumiem un normatīvajiem aktiem.

Veidlapa apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusa iegūšanai

Veidlapa apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusa atjaunošanai