Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Tālākizglītības pasākumu programmu apstiprināšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka prasības profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākumu (turpmāk – tālākizglītības pasākums) organizatoriem iesniegumu iesniegšanai tālākizglītības pasākumu apstiprināšanai un tālākizglītības punktu piešķiršanai un kārtību, kādā Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” sertifikācijas padome (turpmāk – LMa SP) izskata minētos iesniegumus un piešķir tālākizglītības punktus.

1.2.Tālākizglītības pasākumu apstiprināšana un tālākizglītības punktu piešķiršana notiek, ievērojot Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumus Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” un šo Kārtību.

1.3.Tālākizglītības pasākumu apstiprināšanas mērķis ir nodrošināt tālākizglītības pasākumu uzskaiti un par to apmeklēšanu piešķiramo tālākizglītības punktu ieskaitīšanu māsu, vecmāšu, zobu higiēnistu un zobārstniecības māsu resertifikācijas procesā atzīstamo tālākizglītības punktu apjomā.

1.4.Tālākizglītības pasākumu apstiprināšanas kārtība ir saistoša LMa SP, sertifikācijas komisijām, ārstniecības personām un neformālās tālākizglītības pasākumu organizatoriem un realizētājiem.

1.5.Biedrība “Latvijas Māsu asociācija” sertifikācijas padome apstiprina neformālās tālākizglītības pasākumu programmas, kuras realizē apmācīt tiesīgās ārstniecības personas (māsas, vecmātes, ārsti, u.c.) un/vai Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, medicīnas koledžu docētāji un pasniedzēji, citu valstu medicīnas nozares speciālisti, citu profesiju eksperti un/vai speciālisti.

2. Uzdevumi

2.1.Biedrība “Latvijas Māsu asociācija” sertifikācijas padome uzdevumi ir:

2.1.1. veidot un uzturēt tālākizglītības programmu reģistru;

2.1.2. pārraudzīt tālākizglītības programmu kvalitāti;

2.1.3. nodrošināt regulāru atskaišu un pārskatu sagatavošanu saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos un iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību un termiņiem;

2.1.4. veikt citus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus saskaņā ar rīkojumiem, valdes lēmumiem vai citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.

3. Darba organizācija

3.1.Tālākizglītības pasākuma organizators ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pasākuma iesniedz LMa SP Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 53.punkta apakšpunktos minētos dokumentus. Tālākizglītības pasākuma organizators izmanto iesnieguma veidlapu (Pielikums Nr.1).

3.2.Dokumentus iesniedz, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” biroja telpās Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010.

3.3.LMa SP izskata iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pēc to saņemšanas pieņem lēmumu par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt tālākizglītības pasākumu. 2 lapa no 2

3.4.LMa SP ir tiesības pieprasīt no tālākizglītības pasākuma organizatora papildu precizējošu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt tālākizglītības pasākumu.

3.5.Lēmumu par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu sertifikācijas padome pieņem, ja iesniegtie dokumenti atbilst Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 55.punkta apakšpunktos minētajiem kritērijiem.

3.6.Lēmumu par atteikumu apstiprināt tālākizglītības pasākumu LMa SP var pieņemt Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 56.punkta apakšpunktos minētajos gadījumos.

3.7.LMa SP ir tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos lēmuma par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu darbības laikā pieņemt lēmumu par tā atcelšanu, ja konstatē, ka tālākizglītības pasākums tiek realizēts, neievērojot iesniegumā par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai lēmumā par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu norādīto informāciju.

3.8.Lēmumu par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt tālākizglītības pasākumu LMa SP nosūta tālākizglītības pasākuma organizatoram Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

3.9.LMa SP ved apstiprināto tālākizglītības pasākumu un par tiem piešķirto tālākizglītības punktu reģistru.

3.10.Tālākizglītības pasākuma organizatoram ir tiesības LMa SP lēmumu par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu tālākizglītības pasākumu apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Noslēguma jautājumi

Kārtība regulāri tiek aktualizēta, it īpaši gadījumos, kad tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas reglamentē ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas kārtību un tālākizglītības pasākumu apstiprināšanas un tālākizglītības punktu piešķiršanas kārtību.

 

Neformalās talākizglītības pasākuma iesnieguma veidlapa