Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Vakances › Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”

  • Amats: konkurss Veselības aprūpes nodaļas Medicīnas māsa (profesijas kods 3221 01)
  • Ievietošanas datums: 31/03/2020

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011524360)

izsludina konkursu  Veselības aprūpes nodaļas

Medicīnas māsas (profesijas kods 3221 01) amats

(summētais darba laiks – vidēji 10 stundas nedēļa)

Amata mērķis:

Nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturošu pasākumu veikšanu un klientu

veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu, izglītot klientus slimību un traumu profilaksei,

sniegt pirmo palīdzību amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā profesionālā izglītība – medicīnas māsa, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vēlams sertifikāts.
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe.
 • Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā.
 • Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus.
 • Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
 • Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
 • Zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm.
 • Zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas – veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), parenterāli vai intravenozi.
 • Veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai.
 • Veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas.
 • Katru dienu veiktās medicīniskās manipulācijas, tai skaitā medikamentu izsniegšanu, atzīmēt klientu ordināciju lapās.
 • Katra mēneša sākumā sagatavot ordinācijas lapas tekošajam mēnesim.
 • Kontrolēt ēdiena kvalitāti, veikt ierakstus kvalitātes kontroles žurnālā.
 • Izsniegt aprūpes personālam pozicionēšanas – dzirdīšanas lapas mazkustīgajiem klientiem un sekot darbības izpildei.
 • Veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas ar klientu;
 • Izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītājas rīkojumus;

Darba samaksa – 4.28 EUR stundā (pirms nodokļu nomaksas)

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas:

Atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 30.04.2020. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954 e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsas konkursam”:

 • profesionālās dzīves aprakstu (CV),
 • motivācijas vēstuli,
 • izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas mob.tel. 26191503.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” informē, ka:

1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” Adrese: Malienas iela 3A, Rīga, LV-1074; elektroniskā pasta adrese: mezciems@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;

3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu iestādes tiesiskās intereses. Gadījumā, ja iestāde saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.