Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Iespēja papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās!

08/07/2019

Veselības ministrija informē,  ka  projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” (turpmāk- Projekts) ietvaros  tiek piedāvāta iespēja ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās.

Detalizēta informācija par programmām un mācību laikiem pieejama tīmekļvietnē www.talakizglitiba.lv.

Apmācības tiek īsteno atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam Cilvēkresursu apmācību plānam, kurā ir iekļautas Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupā apstiprinātas apmācību tēmas, mērķauditorija,dalībnieku skaits.

Vēršam uzmanību, ka Projekta ietvaros ārstniecības personām tiek atbalstīti arī pieredzes apmaiņas pasākumi, t.sk. kongresi, konferences, semināri , kas vērsti uz profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi un jaunu ārstniecības un diagnostikas  metožu apguvi.

Izmaksas (t.i. ceļa un dzīvošanas izdevumi, pasākuma dalības maksa un komandējuma nauda), kas saistītas ar pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs tiek segtas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi un atbilstoši noteiktajai apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtībai, kuru saskaņojusi Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa (detalizētāks apraksts par pieteikšanos un iesniedzamajiem dokumentiem pieredzes apmaiņas pasākumiem pielikumā).

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2022.gada 31.decembrim.

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vadītāju Elīnu Vilcāni (e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv, tālr.: 60008327) vai tālākizglītības eksperti Zaigu Šopo (e-pasts: zaiga.sopo@vm.gov.lv, tālr.: 60008320).

Pielikumā: izraksts par Pieteikšanās nosacījumiem un atlases process pieredzes apmaiņas pasākumiem no “Apmācību kvalitātes novērtēšanas,  apmeklējuma uzskaites, un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanas kārtības” šeit