Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos!

23/04/2020

Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” (turpmāk – SAM 9.2.5.) projektu Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības jomā – iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas, attiecīgi paredzot kompensācijas ārstniecības personām par darbu ārpus Rīgas.

Projekta ietvaros uz kompensācijām par darbu reģionos var pretendēt ārsti un zobārsti, kas sertificēti specialitātē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu sertifikāciju, kā arī ārsta palīgi, medicīnas māsas, māsas palīgi, vecmātes, fizioterapeiti, ergoterapeiti, zobu higiēnisti, zobārsta asistenti un zobārstniecības māsas, kas reģistrēti ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveidi.

SAM 9.2.5. saistošajos Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas noteikumi” ir norādīta virkne nosacījumu, kuriem vienlaicīgi jāizpildās, lai Projekta ietvaros iepriekš minētās ārstniecības personas varētu pretendēt uz kompensāciju par darbu reģionā.

Projekta ietvaros medicīnas māsas var pretendēt uz sekojošiem kompensāciju veidiem:

    • vienreizēja kompensācija ārstniecības personām par darbu reģionos (un papildu kompensācija par katru ģimenes locekli);
    • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija ārstniecības personām;

Lūdzam informēt Latvijas Māsu asociācijas biedrus un jaunos speciālistus par iespējām SAM 9.2.5. Projekta ietvaros pretendēt uz kompensācijām par darbu reģionos.

Papildu informācija par Projektu pieejama mājaslapā.