Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › SVARĪGI! LMa valde aktualizē 20. aprīlī pieņemtos grozījumus!

24/04/2017

Latvijas Māsu asocīacijas valde aktualizē 20. aprīlī pieņemtos grozījumus iekšēji apstiprinātajā dokumentā
Nr.LMA-N-1/2016 “Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums” (apstiprināts 04.02.2016. valdes sēdē, protokols Nr.2-2016)
1.Papildināt nolikuma 54.2.apakšpunktu aiz esošā teksta ar tekstu šādā redakcijā:

“Profesionālās darbības pārskatā jāiekļauj informācija, lai varētu pārbaudīt resertificējamās ārstniecības personas atbilstību Ministru kabineta apstiprinātajai attiecīgās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes ārstniecības personu kompetencei ārstniecībā un pacientu aprūpē, kā arī attiecīgās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes ārstniecības personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomam (uz šī nolikuma pieņemšanas brīdi – Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumos Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” iekļautajām prasībām.”

  1. Izteikt nolikuma 54.4.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:

“54.4. informāciju par tālākizglītības pasākumiem un profesionālo un zinātnisko darbību ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā – māsu un vecmāšu profesiju pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs – 100 tālākizglītības punktus (TIP), pārējo ārstniecības personu profesiju pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs – 150 TIP, ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē – 100 TIP, no kuriem vismaz 60% ir iegūti par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem un/vai par profesionālo un zinātnisko darbību tālākizglītības jomā, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību attiecīgajā pamatspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē pārskata perioda laikā. Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā nepieciešami vismaz 10 TIP, kuri tiek ietverti atlikušo 40 % tālākizglītības pasākumos. Ārstniecības persona, kura strādā ārzemēs, iesniedz apstiprinošu dokumenta oriģinālu ar notāra apstiprinātu tulkojumu.”