EthCo – labākai ētiskai drošībai nākotnes veselības aprūpes vidē

EthCo projektu (For Better Ethical Safety in Future Health Care Work Environment) savstarpējā sadarbībā īsteno piecas Eiropas valstis – Somija, Zviedrija, Latvija, Malta un Spānija, un to finansē ES mobilitātes programma Erasmus+.

Ētikas jautājumu piemēri, ar kuriem nākas saskarties pašreizējā veselības aprūpes vidē, ir dažādi- aprūpes īstenošana atbilstīgi pacienta vajadzībām, neraugoties uz ierobežotajiem resursiem vai organizācijas noteiktajiem ierobežojumiem, pacienta pašnoteikšanās tiesību ievērošana un situācijas, kas saistītas ar pacienta aizstāvību, klātbūtne situācijā kopā ar pacientu un vienlīdzīga attieksme pret pacientiem, neraugoties uz viņu vecumu, slimību, ieradumiem, kultūru vai sociāli ekonomisko stāvokli.

EthCo projekta mērķis ir stiprināt veselības aprūpes speciālistu ētisko kompetenci, piedāvājot izglītojošus mācību materiālus, tostarp teorijas nodarbības, ētikas kafijas istabas diskusiju struktūru un ētikas simulācijas. Projekta laikā dalībnieki paaugstina savu ētisko kompetenci un spēj uzņemties ētikas kouča lomu organizācijā, izglītojot citus un tādējādi nodrošinot ētisko drošību darba vietā. Projekta gaitā tiek saskaņota partnervalstīs strādājošo veselības aprūpes speciālistu ētiskā izglītība un kompetences līmenis.

Šajā projektā galvenā uzmanība vērsta uz mācību mācību materiālu izstrādi un uz studentiem orientētas mācību programmas ētiku veselības aprūpes izglītībā. Šīs darbības stimulēs inovatīvu mācīšanās un mācīšanas praksi, jo konsorcijs risina konstatēto prasmju neatbilstību un īsteno starptautisku sadarbības tiešsaistes mācīšanās un mācīšanas praksi, saskaņojot partnervalstīs strādājošo veselības aprūpes speciālistu ētisko izglītību un kompetences līmeni.

Projekta laikā tiek veidots EthCo rīks, ar atvērtu piekļuvi augstskolām, partneriem un citām ieinteresētajām pusēm, kuras interesē virtuāla mācību vide ētikas jautājumu risināšanai.

Aktuāls mācību seminārs 25.04.2024.

https://ethco.turkuamk.fi/events/towards-ethical-excellence-seminar/

Reģistrācija: https://link.webropol.com/ep/towards-ethical-excellence

Projekta vadītājs doc. Agita Melbārde-Kelmere, RSU