Biežāk uzdotie jautājumi

Resertifikācija tiek veikta sekojošās pamatspecialitātēs:

 • Vecmāte;
 • Zobu higiēnists

Dokumentus iesniedz sertifikācijas institūcijā – Latvijas Māsu asociācijā, Rīgā, Skolas ielā 3, apmeklētāju pieņemšanas laikā. Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem atrodama mājas lapā www.masuasociacija.lv sadaļā Kontakti.

Dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

 1. Iesniegumu sertifikācijas komisijai (iesnieguma veidlapa atrodama www.masuasociacija.lv sadaļā Sertifikācija);
 2. Resertifikācijas lapu, kurā aizpildīta I un II daļa (veidlapa atrodama mājaslapā www.masuasociacija.lv sadaļā Sertifikācija);
 3. Ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu profesionālās darbības pārskatu (veidlapa atrodama www.masuasociacija.lv sadaļā Sertifikācija). Pārskatā resertificējamā persona sniedz informāciju par visām ārstniecības iestādēm, kurās sertifikāta
  derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi (saistībā ar specialitāti).;
 4. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu 48,38 eiro apmērā.

Resertifikācijas formas I daļa jāaizpilda pašai resertificējamai personai datorrakstā izmantojot standarta veidlapu kas atrodama mājaslapā www.masuasociacija.lv sadaļā Sertifikācija). Resertifikācijas formas II daļu aizpilda ārstniecības iestāde (vadītājs vai tā deleģēts pārstāvis), kurā strādā ārstniecības persona. Šī daļa var tikt aizpildīta skaidri salasāmā rokrakstā.

Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību nosaukumi jāraksta, nelietojot saīsinājumus. Tālākizglītības pasākumu organizatoru (ārstniecības iestāžu, izglītības iestāžu, biedrību) nosaukumi jāraksta, nelietojot saīsinājumus. Gadījumā ja sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā persona nav veikusi profesionālo un zinātnisko darbību tālākizglītības jomā (piemēram, izglītojusi studentus vai kolēģus, uzstājusies konferencēs), resertifikācijas formas 12.2. sadaļas pirmās ailes visās
kolonnās liek domuzīmi.

Sertificējamai personai aile “Apmācības periods” jāaizpilda šādi:

Apmācības periods: no 20.07.2012. (jeb datums kad jūs uzsākāt studijas pamatspecialitātes izglītības programmā) līdz šim brīdim.

Pārskatā sertificējamā persona sniedz informāciju par visām ārstniecības iestādēm, kurās apmācību laikā sertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusisaistībā ar specialitāti.

Resertificējamai personai aile “Pārskata periods” jāaizpilda šādi:

Pārskata periods: no 23.06.2008.  (jeb datums no kura sākās sertifikāta derīguma termiņš) līdz šim brīdim, 

Darbavieta: jānorādā ārstniecības iestādes nosaukums un struktūrvienības (ja tāda ir ) nosaukums, piemēram, WW slimnīca, kardioloģijas nodaļa

Profesionālās darbības pārskatā sertificējamā vai resertificējamā persona apraksta savu pieredzi un profesionālo darbību atbilstoši kompetencei pamatspecialitātē (MK noteikumi nr. 268. „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”). Minētos MK noteikumus skatīt mājas lapas sadaļā „Normatīvie akti”.

Ārstniecības personu profesiju pamatspecialitātēs vai papildspecialitātēs jāiegūst 100 tālākizglītības punkti (TIP) sertifikāta derīguma termiņa laikā. Vismaz 60 % no minētā tālākizglītības punktu skaita (jeb 60 tālākizglītības punktiem) ir jābūt iegūtiem par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē.

Ārstniecības personai, kura vēlas resertificēties ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē jāiegūst 100 tālākizglītības punkti sertifikāta derīguma termiņa laikā, no kuriem vismaz 60 % jeb 60 TIP ir jābūt iegūtiem par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē. Ārstniecības personai, kura vēlas resertificēties jebkurā pamatspecialitātē, papildspecialitātē, ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, jāiegūst ne mazāk kā 10 tālākizglītības punktus par neatliekamās medicīniskās palīdzības tēmu.

Tālākizglītības punkti ir piešķirami tikai par tādiem profesionālās kvalifikācijas neformāliem tālākizglītības pasākumiem, kurus atbilstoši MK noteikumu nr. 943. 5.pielikumam ir apstiprinājusi Latvijas Māsu asociācijas sertifikācijas padome vai kuriem apstiprinājums nav nepieciešams.

Par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu, kas nav iekļauts šo noteikumu 5.pielikumā un kuru sertifikācijas komisija vērtē kā nozīmīgu, tālākizglītības punktu skaitu, nosaka pēc uzskaitīto aktivitāšu pielīdzināšanas principa. MK noteikumu nr. 943. 5.pielikumu skatīt šeit – Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi (doc, 56 KB)

Ja ārstniecības persona profesionālo darbību sertifikāta derīguma termiņa laikā sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir veikusi ne mazāk kā trīs gadus, tā var tikt resertificēta bez eksāmena kārtošanas.

Jā, var. Resertifikācijas dokumentu sagatavošanai Jūs varat izmantot sekojošas veidlapu sagataves:

 1. Iesniegumu sertifikācijas komisijai (iesnieguma veidlapa atrodama www.masuasociacija.lv sadaļā Sertifikācija.
 2. Sertifikācijas lapu, kurā aizpildīta I un II daļa (veidlapa atrodama mājaslapā www.masuasociacija.lv sadaļā Sertifikācija.
 3. Darba devēja vai ārstniecības personas, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona apstiprinātu profesionālās darbības pārskatu (veidlapa atrodama www.masuasociacija.lv sadaļā Sertifikācija).
 4. Izglītības dokumenta (medicīnas skolas vai koledžas diploma) kopiju par iegūto medicīnisko izglītību.
 5. Izglītības dokumenta kopiju par iegūto izglītību pamatspecialitātē vai papildspecialitātē.
 6. Uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju ja izglītības dokumentā uzvārds atšķiras no pašreizējā uzvārda.
 7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par daļēju sertifikācijas procesa apmaksu 14,23 eiro apmērā (profesionālās darbības pārskata izvērtēšana). Samaksa veicama Latvijas Māsu asociācijas kontā, kas norādīts mājas lapas sadaļā „Kontakti”.

Dokumentus sertifikācijai visās specialitātēs var iesniegt sertifikācijas institūcijā – Latvijas Māsu asociācijā, Rīgā, Skolas ielā 3, apmeklētāju pieņemšanas laikā. Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem atrodama mājas lapā www.masuasociacija.lv sadaļā „Kontakti”. Informācija par papildus apmeklētāju pieņemšanas laikiem mājaslapā sadaļā „Aktualitātes”.

Jā, var. Sertifikācijas dokumentu sagatavošanai Jūs varat izmantot sekojošas veidlapu sagataves:

Sertifikācijas lapas I daļa jāaizpilda pašai sertificējamai personai datorrakstā izmantojot standarta veidlapu kas atrodama mājaslapā www.masuasociacija.lv sadaļā Sertifikācija.

Sertifikācijas lapas II daļa var tikt aizpildīta skaidri salasāmā rokrakstā. Sertifikācijas formas II daļu aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādā sertificējamā ārstniecības persona. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs pamatspecialitātē, informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm.

Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību nosaukumi jāraksta, nelietojot saīsinājumus. Struktūrvienības nosaukums jānorāda obligāti

Sniedzot informāciju par darba attiecību laika posmu gadījumā, ja Jūs turpināt strādāt norādītajā darbavietā ierakstu veic šādi: no: 01.06.2012. līdz: turpinu strādāt.

Gadījumā, ja Jums ir tikai viena darbavieta, kurā jūs veicat profesionālo darbību pamatspecialitātē, sertifikācijas lapas 9.2. punktu vēlams izdzēst ja Jūs aizpidat sertifikācijas lapu World formātā.

Jā var. Tādā gadījumā veidlapām pievienoto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Jā, var, ja elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs, dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (Ministru kabineta noteikumi Nr.473).