Pētniecība

Latvijas Māsu asociācija turpmāk atbalstīs māsu profesionālās jomas pētniecību, aktualizējot par un ar to saistītām aktualitātēm, kā arī turpmāk šajā lapas sadaļā sniegt iespēju ikvienam māszinības jomas pētniekam iesaistīt māsas piedalīties pētījumos.

Interesentus aicinām sazināties ar LMa prezidenti Ilvu Aršausku un/vai sūtot informāciju uz ilva.arsauska@masuasociacija.lv!

ANOTĀCIJA

Maģistra darba tēma „ Māsu profesijas specializāciju attīstības stratēģija Latvijā”.

Pētījuma mērķis: izstrādāt māsas profesijas specializāciju attīstības stratēģiju, kas atbilst ES noteiktajām prasībām un Latvijas vajadzībām.

Pētījumā tika izmantota vispārteorētiskās pētīšanas metode; monogrāfiskā; vēsturiskā; loģiski – konstruktīvā; salīdzinošā jeb komparatīvā; grafiskā; sintēzes; analīzes un  kvantitatīvā pētījuma metode. Pētījuma realizēšanai tika izmantota autores veidota aptaujas anketa un NPVS-R.

Galvenie iegūtie rezultāti: Pētījuma rezultāti parādīja, lai pilnveidotu veselības aprūpes organizācijas stratēģiju (kas atbalsta organizācijas misiju un virzību), nepieciešams rūpīgi veidot (plānot) un īstenot māsas profesijas specializāciju attīstības stratēģiju Latvijā, kas atbilst ES noteiktajām prasībām un Latvijas vajadzībām, jo māsas profesijas specializācijas Latvijā ierobežo integrāciju un mobilitāti darba tirgū.

Darba apjoms 80 lpp., 17 attēli, 12 tabulas, 73 izmantotie literatūras avoti latviešu, angļu un krievu valodās.

Atslēgas vārdi: stratēģija, māsu specializācija, kompetences, Māsu asociācija, cilvēkresursi.

ANOTĀCIJA

Maģistra darba tēma „ Cilvēkresursu vadīšanas un kompetenču efektivitāte veselības aprūpē”.

Pētījuma mērķis: izstrādāt māsu vadītāju kompetences veselības aprūpē.

Pētījumā tika izmantota vispārteorētiskās pētīšanas metode; kvalitatīvs pētījums ar daļēji strukturēto interviju; salīdzinošā; grafiskā; analīzes un  kvantitatīvā pētījuma metode. Pētījuma realizēšanai tika izmantota autores veikta intervija un adaptēta anketa no līdzīga pētījuma, kas veikts ASV 2010.gadā.

Galvenie iegūtie rezultāti: Pētījuma rezultāti parādīja, ka māsām nojausma par vadības lietām vadītāja amatā ir, bet tās nav iegūtas un balstītas zināšanas uz akadēmiski teorētisko bāzi, jo Latvijā māsa vadītāja nevar iegūt pilnīgas zināšanas. Kompetenču izvērtējums ir vajadzīgs un būs būtisks pienesums māsām vadītājām, jo dos iespēju pilnveidoties, lielāku izpratni un spēju pielietot praksē vadītāja prasmes.  Uz kompetencēm balstīts māsas vadītājas amata apraksts dos pienesumu profesijas standarta pārstrādei, jo esošais ir novecojis un atrunā tikai māsas – aprūpes veicējas kompetences. Ir izstrādāts māsu vadītāju kompetences modelis.

Darba apjoms: 81 lpp., 10 attēli, 12 tabulas, 34 izmantotie literatūras avoti latviešu, angļu valodās.

Atslēgas vārdi: cilvēkresursi, vadītājs, vadība, vadības stili, kompetences, efektivitāte, māsa vadītāja, Latvijas Māsu asociācija.

ANOTĀCIJA

Maģistra darba tēma – “Māsu līderisma veicināšana Latvijā”.

Pētījuma mērķis: izveidot līderisma kompetenču attīstīšanas modeli, kas veicinātu māsu aktīvāku līdzdalību veselības aprūpes procesu uzlabošanā Latvijā.

Pētījumā tika izmantota vispār teorētiskā pētīšanas metode, monogrāfiskā, loģiski konstruktīvā, salīdzinošā un grafiskā. Pētījuma realizēšanai tika izveidota autores veidota aptaujas anketa un intervija.

Galvenie iegūtie rezultāti: Pētījums atklāja, ka līderisms māsu praksē kā atsevišķs virziens attīstīts jau gandrīz 20 gadus, bet Latvijā to plāno uzsākt darīt tuvākā gada laikā. Līderisma kompetenču apgūšana ir kritiski svarīga, lai veicinātu produktīvāku komandas darbu klīniskajā vidē. Prasmju apguve tiks integrēta profesionālās izglītības reformas ietvaros jaunajām māsām, bet plāna kā šīs zināšanas nodot arī tām vairāk kā 8000 māsām, kas praktizē šobrīd – nav. Galveno prasmju vajadzība novērota pārmaiņu vadībā, menedžmentā, efektīvā komunikācijā, stresa un konfliktu vadīšanā.  Vadības spēju pamatā jābūt personiskajam vērtīblokam, emocionālajai inteliģencei, pašapziņai un sociālajai izpratnei. Māsu līderības galvenās jomas ir vadīt sevi, vadīt citus un organizācijas. Pētījuma rezultātā tika izveidots klīniskā līderisma modelis māsām, kā arī noskaidroti galvenie iemesli, kādēļ viņām šādas prasmes ir vajadzīgas.

Darba apjoms: 80 lpp., 17 attēli, 12 tabulas, 46 izmantotie literatūras avoti latviešu, angļu un krievu valodās.

Atslēgas vārdi: līderība, personiskā pilnveide, profesijas prestižs, vadības lomas, klīniskā vide, pārmaiņas, Latvijas Māsu asociācija, komandas darbs, aprūpes prakse, vienotība un modelis.