Profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Ministru kabineta 19.09.2017. noteikumi Nr.566 “Noteikumi par informācijas institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” nosaka, ka biedrība “Latvijas Māsu asociācija” ir institūcija, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības (turpmāk – atzīšanas institūcija), šādās reglamentētajās profesijās vai specialitātēs – Māsas (medicīnas māsas) pamatspecialitātes un papildspecialitātes, vecmāte, zobārstniecības māsa, zobu higiēnists. Informācijas institūcija attiecībā uz minētajām profesijām ir nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” (turpmāk – AIC).

Kārtību, kādā atzīst ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju, nosaka Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr.827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā”.

Profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un profesionālās kvalifikācijas apliecības saņemšanai pretendents AIC iesniedz:

 • iesniegumu (Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.827 1.pielikums);
 • personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • dokumentus (kopijas), kas apliecina iesniegumā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • mītnes valsts kompetento institūciju izsniegtus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai profesionālo pieredzi mītnes valstī likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 47. panta pirmajā daļā minētajās reglamentētajās profesijās;
 • dokumentus, kas apliecina maksas par personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 euro veikšanu;
 • dokumentus (kopijas), kas apliecina atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju iesniegumā norādītajai ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijai un ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātei, apakšspecialitātei vai papildspecialitātei, pretendējot uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē.

AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un kvalifikācijas atbilstību un kopā ar pretendenta iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta atzīšanas institūcijai (LMA).

Atzīšanas institūcija (LMA) pārbauda no AIC saņemto pretendenta iesniegumu, tam pievienotos dokumentus, kā arī izvērtē AIC izziņā sniegto informāciju un pieņem vienu no lēmumiem:

 • lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām (Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.827 16.punkts);
 • lēmumu par papildu dokumentu pieprasīšanu vai adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu (Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.827 18.punkts);
 • lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu (Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.827 20.punkts).

Lēmumu atzīšanas institūcija (LMA) nosūta pretendentam. Ja pieņemts lēmums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tā kopiju nosūta AIC reģistrēšanai iesniegumu reģistrā, bet pretendentu informē par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības saņemšanas laiku un vietu.

Maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir 240 euro, kas ietver AIC izdevumus – 80 euro un atzīšanas institūcijas (LMA), izdevumus – 160 euro. Maksa noteikta ar Ministru kabineta 05.03.2019. noteikumiem Nr.103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus”.

Saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu pretendents samaksā maksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu AIC un iesniedz AIC par to apliecinājumu. Saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu atzīšanas institūcija (LMA) pēc tam, kad saņēmusi izziņu no AIC, izraksta un nosūta AIC rēķinu par 160 euro. Rēķins tiek apmaksāts 10 dienu laikā.

Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesā jāņem vērā arī:

 • Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”
 • Ministru kabineta 06.06.2006. noteikumi Nr.460 “Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”
 • Ministru kabineta 01.03.2005. noteikumi Nr.149 “Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu”
 • Ministru kabineta 24.05.2005. noteikumi Nr.351 “Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu”