Tālākizglītības pasākumu programmu apstiprināšanas kārtība

APSTIPRINĀTS

2021. gada 9.marta LMa valdes sēdē, protokols Nr.3 /2021

1.1. Tālākizglītības pasākumu programmu apstiprināšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka prasības profesionālās kvalifikācijas neformālās tālākizglītības pasākumu (turpmāk – tālākizglītības pasākums) organizatoriem iesniegumu iesniegšanai tālākizglītības pasākumu un programmu apstiprināšanai un tālākizglītības punktu piešķiršanai un kārtību, kādā biedrības “Latvijas Māsu asociācija” (turpmāk – LMa) sertifikācijas padome (turpmāk – LMa SP) izskata minētos iesniegumus un piešķir tālākizglītības punktus.

1.2. Tālākizglītības pasākumu un programmu apstiprināšana un tālākizglītības punktu piešķiršana notiek, ievērojot Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumus Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un šo Kārtību.

1.3. Tālākizglītības pasākumu un programmu apstiprināšanas mērķis ir nodrošināt tālākizglītības pasākumu un programmu aktualitātes monitoringu un uzskaiti un par to apmeklēšanu piešķiramo tālākizglītības punktu ieskaitīšanu māsu, vecmāšu, māsu palīgu, zobārsta asistentu un zobu higiēnistu pārreģistrācijas un/ vai resertifikācijas procesā atzīstamo tālākizglītības punktu apjomā.

1.4. Kārtība ir saistoša LMa SP, sertifikācijas komisijām, ārstniecības personām un neformālās tālākizglītības pasākumu organizatoriem un realizētājiem.

1.5. LMa SP apstiprina neformālās tālākizglītības pasākumus un programmas, kuras iesniedz tālākizglītības pasākuma organizators.

1.6. Tālākizglītības programmu organizators ir:

 • Latvijas Republikā reģistrētas vai starptautiskas nevalstiskas organizācijas, kuras savas profesionālās kompetences ietvaros iesaistās lēmumu pieņemšanas procesā ar veselības aprūpi, sociālo aprūpi un sabiedrības veselību saistītos jautājumos.
 • Latvijas Republikā vai citās ES valstīs reģistrētas juridiskās personas (komercsabiedrības), kuru pamatdarbības veidi ir veselības aprūpe, sociālā aprūpe un sabiedrības veselība.
 • Juridiskas personas, kurām ir izglītības iestādes statuss.

2.1. LMa SP uzdevumi ir:

 • Veidot un uzturēt tālākizglītības programmu reģistru;
 • Pārraudzīt tālākizglītības programmu kvalitāti;
 • Veikt apstiprināto tālākizglītības pasākumu monitoringu, izstrādājot un aktualizējot neformālās tālākizglītības pasākumu tēmas;
 • Nodrošināt regulāru atskaišu un pārskatu sagatavošanu par apstiprinātajiem tālākizglītības pasākumiem un apmācību programmām, saskaņā ar normatīvajos aktos, tai skaitā iekšējos normatīvajos aktos, noteikto kārtību un termiņiem;
 • Nodrošināt informācijas atjaunošanu un publicēšanu par apstiprinātajiem tālākizglītības pasākumiem un apmācību programmām LMa tīmekļvietnē;
 • Veikt citus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus saskaņā ar valdes lēmumiem vai citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.

3.1. Tālākizglītības pasākuma organizators ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tālākizglītības pasākuma ( seminārs, vebinārs, konference, kongress, kursi, apmācības, u.c.) iesniedz LMa SP MK noteikumu 53.punktā noteiktos dokumentus.

3.2. Tālākizglītības pasākuma organizators tālākizglītības pasākuma saskaņošanai izmanto iesnieguma veidlapu “ Tālākizglītības pasākuma organizatora iesniegums Latvijas māsu asociācijas Sertifikācijas padomei” (Pielikums Nr.1).

3.3. Tālākizglītības pasākuma organizētājs programmas tālākizglītības punktu saskaņošanai izmanto programmas apraksta veidlapu “Tālākizglītības programmas organizatora iesniegums Latvijas Māsu asociācijas Sertifikācijas padomei programmas saskaņošanai” (Pielikums Nr.2).

3.4. Tālākizglītības programma tiek apstiprināta ne ilgāk kā uz 5 gadiem.

3.5. Dokumentus iesniedz, nosūtot tos pa pastu, elektroniski (ar drošu e-parakstu) vai iesniedzot klātienē biedrības “Latvijas Māsu asociācija” birojā Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010.

3.6. LMa SP izskata iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pēc to saņemšanas pieņem lēmumu par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt tālākizglītības pasākumu.

3.7. Tālākizglītības pasākumi tiek apstiprināti, ņemot vērā sekojošus kritērijus (vērtēšanas kritēriju sistēma pielikums Nr.3 un pielikums Nr.4):

 • Tālākizglītības pasākuma organizētājs atbilst kādam no šajā Kārtībā 1.6. minētajiem punktiem.
 • Tālākizglītības programmas izstrādes autors ir apmācīt tiesīga ārstniecības persona (māsa, vecmāte, ārsts, u.c.) un/ vai Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, medicīnas koledžu docētājs un pasniedzējs, citu valstu medicīnas nozares speciālists, citu profesiju eksperts un/ vai speciālists, kura pieredze, izglītība, kvalifikācija atbilst konkrētajai tālākizglītības programmai.
 • Ir nodrošināts apmācīt tiesīgs tālākizglītības programmas realizētājs – apmācīt tiesīga ārstniecības persona (māsa, vecmāte, ārsts, u.c.) un/ vai Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, medicīnas koledžu docētājs un pasniedzējs, citu valstu medicīnas nozares speciālists, citu profesiju eksperts un/ vai speciālists, kura pieredze, izglītība, kvalifikācija atbilst konkrētajai tālākizglītības programmai.
 • Ir pamatota tālākizglītības programmas tēmas aktualitāte.
 • Tālākizglītības programmas saturs atbilst izvirzītajam programmas mērķim un uzdevumiem.
 • Tālākizglītības programmas saturs atbilst uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem.
 • Tālākizglītības programmā definētie sasniedzamie rezultāti ir atbilstoši mērķauditorijai.

3.8. Tālākizglītības punkti tiek piešķirti profesionālās pilnveides programmām, kvalifikācijas uzturēšanas programmām, vispārējo prasmju pilnveides programmām, kuru vērtējums nav zemāks par 11 punktiem (pielikums Nr.3).

3.9. Tālākizglītības punkti tiek piešķirti semināru, vebināru un konferenču programmām, kuru vērtējums nav zemāks par 6 punktiem (pielikums Nr.4).

3.10. LMa SP tālākizglītības programmas aktualitātes izvērtējumu veic ne vēlāk kā trīs gadus pēc tās apstiprināšanas.

3.11. Tālākizglītības pasākuma organizators uzņemas pilnu atbildību par profesionālā tālākizglītības pasākuma plānu, saturu un realizāciju, par pasākuma dalībniekiem un Sertifikācijas komisijai sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību pasākuma pieteikumam.

3.12. LMa SP ir tiesības pieprasīt no tālākizglītības pasākuma organizatora un/vai programmas autora papildu precizējošu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par tālākizglītības pasākuma un/vai apmācību programmas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt tālākizglītības pasākumu un/ vai apmācību programmu..

3.13. Lēmumu par tālākizglītības pasākuma un/vai programmas apstiprināšanu sertifikācijas padome pieņem, ja iesniegtie dokumenti atbilst MK noteikumu 55.punktā noteiktajiem kritērijiem.

3.14. Lēmumu par atteikumu apstiprināt tālākizglītības pasākumu un/vai programmas LMa SP var pieņemt MK noteikumu 56.punktā noteiktajos gadījumos.

3.15. LMa SP ir tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos lēmuma par tālākizglītības pasākuma un/vai programmas apstiprināšanu darbības laikā pieņemt lēmumu par tā atcelšanu, ja LMa SP konstatē, ka tālākizglītības pasākums un/vai programma tiek realizēta, neievērojot iesniegumā par tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai lēmumā par tālākizglītības pasākuma un/vai programmas apstiprināšanu norādīto informāciju.

3.16. Lēmumu par tālākizglītības pasākuma un/vai programmas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt tālākizglītības pasākumu un/vai programmas LMa SP nosūta tālākizglītības pasākuma organizatoram Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

3.17. LMa SP uztur apstiprināto tālākizglītības pasākumu un/vai programmas un par tiem piešķirto tālākizglītības punktu reģistru.

3.18. Tālākizglītības pasākuma organizatoram ir tiesības LMa SP lēmumu par tālākizglītības pasākuma un/vai programmas apstiprināšanu vai par atteikumu tālākizglītības pasākumu apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Kārtība regulāri tiek aktualizēta, pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos, kas reglamentē ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas kārtību un tālākizglītības pasākumu un/vai programmas apstiprināšanas un tālākizglītības punktu piešķiršanas kārtību.

Tālākizglītības  programmu iesniegšana