Statūti

Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” statūti

Statūti apstiprināti ar kopsapulces lēmumu Rīgā, 2015.gada 22.oktobrī.
Statūtu grozījumi apstiprināti ar kopsapulces lēmumu Rīgā, 2017.gada 27.aprīlī.
Statūtu grozījumi apstiprināti ar kopsapulces lēmumu Rīgā, 2019.gada 5.decembrī.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Māsu asociācija”( turpmāk – LMa). Tulkojumā angļu valodā – “Latvian Nurses association”.

1.2. Biedrība ir brīvprātīga, sabiedriskā māsu profesionālā organizācija, kas izveidota un darbojas uz pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata. Tā ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1.3. LMa darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem.

1.4. LMa ir patstāvīga bilance, zīmogs un simbolika, atribūtika un sarakstes veidlapa.

1.5. LMa ir atsevišķa manta. LMa var būt prasītāja un atbildētāja tiesā un šķīrējtiesā. LMa var veikt darījumus Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem. LMa var piederēt naudas līdzekļi Latvijas Republikas un ārvalstu bankās.

1.6. LMa atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par LMa saistībām, bet LMa neatbild par valsts saistībām. LMa neatbild par savu biedru saistībām. Biedrs neatbild par LMa saistībām.

1.7. LMa darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis.

1.8. LMa juridiskā adrese ir Skolas iela 3, Rīga, LV – 1010, Latvija.

2.1. LMa darbības mērķi ir

2.1.1. pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas māsu profesionālās, ekonomiskās un tiesiskās intereses;

2.1.2. Latvijas veselības aprūpes sistēmas un māsu kvalifikācijas patstāvīga pilnveidošana, nodrošinot un uzturot sertifikācijas un resertifikācijas procesu;

2.1.3. uzturēt māsu profesionālās izglītības un prakses pilnveidi;

2.1.4. veicināt sabiedrības veselību īstenojot valsts pamatnostādnes veselības uzlabošanā un klientu/pacientu aprūpes uzlabošanā.

2.2. LMa uzdevumi ir:

2.2.1. attīstīt māsu praksi atbilstoši klientu/pacientu aprūpes vajadzībām;

2.2.2. piedalīties māsu pamatizglītības un tālākizglītības stratēģijas izstrādē un īstenošanā;

2.2.3. piedalīties likumu un projektu izstrādē, kas reglamentē māsu profesijas juridisko statusu;

2.2.4. sadarboties ar ārvalstu partneriem māsu izglītības, darba pieredzes un profilakses attīstības jautājumos;

2.2.5. pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas māsu profesionālās, ekonomiskās un tiesiskās intereses;

2.2.6. veikt ārstniecības personu sertifikāciju Latvijas Republikā, atbilstoši pastāvošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem;

2.2.7. attīstīt māsu profesiju kā patstāvīgu profesiju;

2.2.8. veikt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu veselības un medicīnas jautājumos.

2.3. LMa ir tiesīga minēto mērķu sasniegšanai veikt sekojošas darbības, kas nav pretrunā ar esošajiem likumiem, normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem:

2.3.1. izveidot nepieciešamās administratīvās vienības un citas struktūrvienības;

2.3.2. veikt publisku darbību, izveidot savus preses izdevumus un citus plašsaziņas līdzekļus;

2.3.3. paust sabiedrībai informāciju par LMa darbību;

2.3.4. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2.3.5. dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās;

2.3.6. veikt saimniecisko darbību sava īpašuma uzturēšanai un izmantošanai, kā arī citu saimniecisko darbību;

2.3.7. nodarbināt brīvprātīgās personas.

2.4. LMa un tās izveidoto uzņēmējdarbību savstarpējās tiesiskās un finansiālās attiecības nosaka Latvijas Republikas likumi, normatīvie akti, šie Statūti un izveidoto uzņēmējdarbību statūti.

3.1. Par LMa biedriem var būt:

3.1.1.jebkura fiziska persona ar māsas diplomu vai māszinību studiju programmas pēdējā kursa students neatkarīgi no dzimuma, tautības, reliģiskās un partijas piederības, kurš atzīst LMa Statūtus, maksā biedra naudu un ar savu darbību veicina LMa mērķu un uzdevumu īstenošanu;

3.1.2. jebkura juridiska persona, kas atzīst LMa Statūtus, maksā biedra naudu un ar savu darbību veicina LMa mērķu un uzdevumu īstenošanu.

3.2. Par LMa Goda biedru var kļūt māsa par ievērojamiem nopelniem LMa mērķu īstenošanā. Goda biedra kandidatūru izvirza ar kandidāta piekrišanu. Goda biedra nosaukumu un statusu piešķir pēc LMa struktūrvienības ieteikumiem un LMa Valdes (turpmāk – Valde) lēmuma. Goda biedram ir visas LMa biedra tiesības.

3.3. Par LMa veicinātāju biedru var kļūt ikviena juridiska vai fiziska persona Latvijā vai ārzemēs, kura ar savu darbību veicina LMa mērķu īstenošanu. Veicinātāja biedra kandidatūru izvirza ar kandidāta piekrišanu un to apstiprina Valde, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Veicinātāja biedrs var piedalīties visu ar LMa darbību saistīto jautājumu apspriešanā ar padomdevēja tiesībām.

3.4. LMa kārto savu biedru reģistru, atbilstoši pastāvošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

3.5. LMa biedrus uzņem organizācijā, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu un veicot iestāšanās naudas iemaksu.

3.6. Iestāšanās naudas maksu un biedra naudas apmēru nosaka LMa biedru kopsapulce (turpmāk – Kopsapulce).

3.7. Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam. LMa jaunuzņemtais biedrs pēc Valdes apstiprinājuma veic biedra naudas maksājumu.

3.8. Biedram izstājoties biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta, un nav tiesības uz LMa īpašumu.

3.9. LMa biedriem ir tiesības:

3.9.1. piedalīties visos LMa pasākumos;

3.9.2. iesniegt Valdei priekšlikumus, ziņojumus, sūdzības, kā arī saņemt uz tiem atbildes;

3.9.3. piedalīties vēlēšanās, izvirzīt savu vai cita biedra kandidatūru un tikt ievēlētam;

3.9.4. organizēt pasākumus, kas atbilst LMa Statūtiem;

3.9.5. pieprasīt, lai biedra darbību vai izturēšanos apspriestu biedra klātbūtnē;

3.9.6. jebkurā laikā brīvi izstāties no LMa, iesniedzot rakstveida paziņojumu Valdei, likumos noteiktā kārtībā;

3.9.7. iesūtīt materiālu publicēšanai LMa izdevumos;

3.9.8. saņemt informāciju par LMa darbību;

3.9.9. lietot LMa atribūtiku ar Valdes lēmumu;

3.9.10. vērsties pēc palīdzības Valdē vai citās LMa vadības institūcijās profesionāla konflikta gadījumā.

3.10. LMa biedru pienākumi:

3.10.1. savā darbībā realizēt LMa Statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus;

3.10.2. ievērot pastāvošos likumus, LMa Statūtus, Valdes un Kopsapulces lēmumus;

3.10.3. maksāt biedra naudu noteiktajos termiņos;

3.10.4. atbalstīt LMa darbību un tās rīkotos pasākumus.

3.11. Par Statūtu prasību neievērošanu LMa biedrs var tikt izslēgts no LMa ar Valdes lēmumu, ja:

3.11.1. ir rupjš Statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma nodarīšana LMa;

3.11.2. netiek maksāta biedra nauda par tekošo gadu.

4.1. LMa struktūrvienības var izveidot veselības aprūpes iestādēs vai noteiktā administratīvajā teritorijā. Visas struktūrvienības reģistrē Valde.

4.2. LMa māsu profesionālās apvienības ir LMa struktūrvienības. Visas LMa māsu profesionālās apvienības un to darbības kārtību apstiprina Valde.

4.3. LMa struktūrvienības darbojas saskaņā ar likumiem, normatīvajiem aktiem, LMa Statūtiem un nolikumiem, kas nav pretrunā ar LMa Statūtiem.

4.4. Augstākais LMa lēmējorgāns ir LMa gada biedru Kopsapulce. To sasauc ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.aprīlim. Kopsapulci Valdes pārvēlēšanai sasauc reizi četros gados. Ārkārtas Kopsapulci sasauc pēc LMa prezidenta, Revīzijas komisijas pieprasījuma vai, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 (viena trešdaļa) Valdes locekļu, vai ne mazāk kā 1/10 (viena desmitdaļa) LMa biedru.

4.5.Visiem biedriem ir tiesības piedalīties Kopsapulcē. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās vairāk kā puse (50%+1) no LMa biedriem.

4.6. [Svītrots ar 05.12.2019. kopsapulces lēmumu].

4.7. Kopsapulci sasauc Valde.Tās darba kārtību izziņo vismaz 14 dienas pirms kopsapulces sasaukšanas, ja tajā paredzēts lemt par 4.8.punktā minētajiem jautājumiem.

4.8. LMa biedru Kopsapulce:

4.8.1. pieņem lēmumus par LMa darbības turpināšanu, reorganizāciju un likvidēšanu;

4.8.2. pieņem Statūtu grozījumus;

4.8.3. nosaka iestāšanās maksu un biedra naudas apmēru;

4.8.4. ievēl aizklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu uz 4 (četriem) gadiem, ar tiesībām tikt atkārtoti ievēlētam ne vairāk kā 2 termiņus pēc kārtas, 5 (piecus) Valdes locekļus, LMa prezidentu/i un 1 (vienu) viceprezidentu/i;

4.8.5. ievēl LMa Revīzijas komisiju.

4.9. Kopsapulci atklāj LMa prezidents/e vai viceprezidents/e. Kopsapulci vada no klātesošo biedru vidus atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlēts Kopsapulces vadītājs/a un protokolists/e. Kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs/a un protokolists/e.

4.10.LMa pārvaldes institūcija ir Valde. Valdes sastāvā ietilpst LMa prezidents/e, 1 (viens) viceprezidents/e un 5 (pieci) Valdes locekļi, kuri katrs atsevišķi pārstāv biedrību. Par Valdes locekļiem var būt pilngadīgas fiziskas personas, kuru rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa [punkta redakcija stājas spēkā 01.03.2023.]

4.11. Valdes kompetence:

4.11.1. pārzina un vada biedrības lietas. Tā pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, Kopsapulces lēmumiem vai citu institūciju lēmumiem;

4.11.2. organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākums saskaņā ar Statūtos noteikto kompetenci;

4.11.3. izveido darba grupas, ekspertu komisijas vai pieaicina konsultantus, kā arī budžeta robežās lemj par LMa līdzekļu izlietojumu un ziņo par to Kopsapulcē;

4.11.4. izveido un apstiprina struktūrvienības, to darbības kārtību, nosaka nepieciešamo darbinieku vietu skaitu.

4.12. Valdes locekļa atsaukšana un tiesības atstāt amatu.

4.12.1. Valdes locekli var atsaukt Kopsapulce.

4.12.2. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

4.12.3. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu.

4.12.4. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.

4.13. Valdes lēmumu pieņemšana.

4.13.1. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem.

4.13.2. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

4.13.3. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu.

4.14. Valdes atlīdzība un izdevumu segšana.

4.14.1. Valdes loceklis par savu pienākumu izpildi var tikt atalgots.

4.14.2. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

4.14.3. Biedrības valdes locekļu atlīdzību, tās apmēru un izmaksas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek segti izdevumi, kas radušies valdes locekļa pienākumu izpildes gaitā, apstiprina Valde.

4.15. Valdes un institūciju locekļu atbildība.

4.15.1. Valdes un institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti biedrībai viņu vainas dēļ.

4.15.2. Biedrība var celt prasību pret Valdes vai citas institūcijas locekli piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuva zināms par tiesību aizskārumu.

4.16. LMa prezidents/e un viceprezidents/e:

4.16.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv LMa tiesībsargājošās institūcijās, valsts un pašvaldības institūcijās, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās organizācijās kā Latvijas Republikā, tā arī ārvalstīs;

4.16.2. slēdz līgumus un vienošanās;

4.16.3. organizē un vada Valdes darbu;

4.16.4. veic administratīvo darbu;

4.16.5. atver norēķinu kontus Latvijas Republikā un ārvalstīs;

4.16.6. regulāri sniedz pārskatus par LMa darbību;

4.16.7. paraksta Kopsapulces lēmumus;

4.16.8. sasauc ārkārtas Kopsapulci;

4.16.9. rīkojas ar LMa mantas un naudas līdzekļiem saskaņā ar Kopsapulces vai Valdes lēmumiem;

4.16.10. ir tiesīgs nepieciešamības gadījumā pilnvarot vienu no LMa biedriem pildīt šajā punktā norādītās funkcijas.

5.1. LMa revīzijas institūcija ir Revīzijas komisija, kuru uz 4 (četriem) gadiem ievēl LMa Kopsapulcē. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt LMa prezidents, viceprezidents, Valdes loceklis vai struktūrvienības vadītājs. Revīzijas komisiju ievēl, aizklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kuri no sava visus ievēl komisijas priekšsēdētāju.

5.2. Revīzijas komisija:

5.2.1. savu darbu veic saskaņā ar Valdes apstiprinātu nolikumu, kas nav pretrunā spēkā esošiem likumiem un normatīvajiem aktiem;

5.2.2. ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā revidē mantas un naudas līdzekļu pamatotu izlietojumu, par rezultātiem ziņojot LMa Valdei un Kopsapulcei;

5.2.3. ir tiesīga pieprasīt ārkārtas Kopsapulces sasaukšanu;

5.2.4. savu uzdevumu veikšanā var pieaicināt ekspertus.

6.1. LMa ir sava manta un naudas līdzekļi. Līdzekļus veido iestāšanās maksa un biedra nauda, fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi, novēlējumi finansiālo līdzekļu, materiālo un kultūras vērtību un nekustamā īpašuma veidā, ārzemju finansējumi un ieņēmumi no LMa ekonomiskās un saimnieciskās darbības.

6.2. Līdzekļi saskaņā ar budžeta plānu tiek izmantoti LMa mērķu un uzdevumu realizācijai, lai nodrošinātu administratīvo, saimniecisko un organizatorisko darbību.

6.3. LMa ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus likumā paredzētos darījumus.

6.4. LMa budžeta gads ilgst no tekošā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

6.5. No LMa budžeta līdzekļiem var tikt atalgoti darbinieki, kas veic savas funkcijas saskaņā ar Valdes apstiprinātiem amatu aprakstiem.

6.6. LMa struktūrvienības, uzņēmējsabiedrības (uzņēmumi) izmanto finanšu līdzekļus saskaņā ar savu budžeta plānu un Valdes lēmumu.

6.7. Atskaiti par līdzekļu izlietojumu struktūrvienības, uzņēmējsabiedrības (uzņēmumi) iesniedz līdz finanšu gadam sekojošā gada 15.janvārim Valdei.

6.8. Ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansējumi, kas paredzēti konkrētai struktūrvienībai vai uzņēmējsabiedrībai (uzņēmumam), kā arī ieņēmumi no to ekonomiskās darbības tiek izmantoti tikai struktūrvienības, uzņēmējsabiedrības (uzņēmuma) vajadzībām.

6.9. Ar LMa kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu var rīkoties tikai saskaņā ar Valdes lēmumu.

7.1. LMa darbība izbeidzas, ja LMa Kopsapulcē pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties vai pievienojoties citai organizācijai. Lēmums par LMa pašlikvidāciju vai reorganizāciju triju darba dienu laikā jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

7.2. LMa Kopsapulcē pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju tajā piedaloties vairāk kā pusei biedru (50%+1), atklāti balsojot.

7.3. LMa darbības izbeigšanas gadījumā Kopsapulcē pieņem lēmumu par LMa īpašuma izlietošanu, kura realizēšanai no biedru vidus tiek izvēlēta likvidācijas komisija 3 (trīs) biedru sastāvā.

7.4. LMa darbību var apturēt vai izbeigt tiesa likuma aktos noteiktajā kārtībā.