Statūti

Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” statūti

Statūtu grozījumi apstiprināti ar kopsapulces lēmumu Rīgā, 2024.gada 22.martā.
Statūtu grozījumi apstiprināti ar kopsapulces lēmumu Rīgā, 2017.gada 27.aprīlī.
Statūtu grozījumi apstiprināti ar kopsapulces lēmumu Rīgā, 2019.gada 5.decembrī.
Statūtu grozījumi apstiprināti ar kopsapulces lēmumu Rīgā, 2024.gada 22.martā.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Māsu asociācija”( turpmāk – LMa). Tulkojumā angļu   valodā – “Latvian Nurses association”.

1.2. Biedrība ir brīvprātīga, sabiedriskā māsu profesionālā organizācija, kas izveidota un darbojas uz pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata. Tā ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1.3. LMa darbojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem.

1.4. LMa ir patstāvīga bilance, simbolika, atribūtika un sarakstes veidlapa.

1.5. LMa ir atsevišķa manta. LMa var veikt darījumus Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem. LMa var piederēt naudas līdzekļi Latvijas Republikas un ārvalstu bankās.

1.6. LMa atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par LMa saistībām, bet LMa neatbild par valsts saistībām. LMa neatbild par savu biedru saistībām. Biedrs neatbild par LMa saistībām.

1.7. LMa darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis.

2.1. LMa darbības mērķi ir:

2.1.1. pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas māsu profesionālās, ekonomiskās un tiesiskās intereses;

2.1.2. Latvijas veselības aprūpes sistēmas un māsu kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana;

2.1.3. uzturēt māsu profesionālās izglītības un prakses pilnveidi;

2.1.4. veicināt sabiedrības veselību īstenojot valsts pamatnostādnes veselības uzlabošanā un klientu/pacientu aprūpes uzlabošanā.

 

 

 

2.2. LMa uzdevumi ir:

2.2.1. attīstīt māsu praksi atbilstoši klientu/pacientu aprūpes vajadzībām;

2.2.2. piedalīties māsu profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides stratēģijas izstrādē un īstenošanā;

2.2.3. piedalīties normatīvo aktu izstrādē, kas reglamentē māsu profesijas juridisko statusu;

2.2.4. sadarboties ar ārvalstu partneriem māsu izglītības, darba pieredzes un prakses attīstības jautājumos;

2.2.5. pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas māsu profesionālās, ekonomiskās un tiesiskās intereses;

2.2.6.  [Svītrots ar 22.03.2024. kopsapulces lēmumu];

2.2.7.  attīstīt māsu profesiju kā patstāvīgu profesiju;

2.2.8. veikt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu veselības aprūpes jautājumos.

2.3. LMa ir tiesīga minēto mērķu sasniegšanai veikt sekojošas darbības, kas nav pretrunā ar esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem:

2.3.1. izveidot nepieciešamās struktūrvienības;

2.3.2. veikt publisku darbību, izveidot savus preses izdevumus un citus plašsaziņas līdzekļus;

2.3.3. paust LMa biedriem un sabiedrībai informāciju par LMa darbību;

2.3.4. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2.3.5. dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās;

2.3.6. veikt saimniecisko darbību sava īpašuma uzturēšanai un izmantošanai, kā arī citu saimniecisko darbību;

2.3.7. nodarbināt brīvprātīgās personas.

2.4. LMa un tās izveidoto uzņēmējdarbību savstarpējās tiesiskās un finansiālās attiecības nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, šie Statūti un izveidoto uzņēmējdarbību statūti.

3.1. LMa biedru sastāvu veido: biedri, asociētie biedri, veicinātāja biedri un goda biedri.

3.1.1Par biedru var būt jebkura fiziska persona ar māsas izglītību neatkarīgi no dzimuma, tautības, reliģiskās un politiskās piederības, kura atzīst LMa Statūtus, maksā biedra naudu un ar savu darbību veicina LMa mērķu un uzdevumu īstenošanu.

3.2. Par LMa Goda biedru var kļūt māsa par ievērojamiem nopelniem LMa mērķu īstenošanā. Goda biedra kandidatūru izvirza ar kandidāta piekrišanu. Goda biedra nosaukumu un statusu piešķir pēc LMa biedra, LMa struktūrvienības ieteikumiem un LMa Valdes (turpmāk – Valde) lēmuma. Goda biedram ir visas LMa biedra tiesības.

3.2.1 Par asociēto biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura apgūst māsas pamatizglītības programmu neatkarīgi no dzimuma, tautības, reliģiskās un politiskās piederības, kura atzīst LMa Statūtus, maksā biedra naudu un ar savu darbību veicina LMa mērķu un uzdevumu īstenošanu. Asociētajam biedram ir visas biedra tiesības izņemot 3.9.3. p. Asociētais biedrs var piedalīties  kopsapulcē bez balsošanas un ievēlēšanas LMa Valdē, Revīzijas komisijā un Ētikas komitejā tiesībām.

3.3. Par LMa veicinātāju biedru var kļūt ikviena juridiska vai fiziska persona Latvijā vai ārzemēs, kura ar savu darbību veicina LMa mērķu īstenošanu. Veicinātāja biedra kandidatūru izvirza ar kandidāta piekrišanu un to apstiprina Valde, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Veicinātāja biedrs var piedalīties visu ar LMa darbību saistīto jautājumu apspriešanā ar padomdevēja tiesībām.

3.4. LMa kārto savu biedru reģistru, atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. LMa biedrus uzņem organizācijā, pamatojoties uz pretendenta rakstisku iesniegumu un iestāšanās naudas iemaksas.

3.6. Iestāšanās naudas maksu un biedra naudas apmēru nosaka LMa biedru kopsapulce (turpmāk – Kopsapulce).

3.7. Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam. LMa jaunuzņemtais biedrs veic biedra naudas maksājumu pēc Valdes lēmuma pieņemšanas par uzņemšanu LMa.

3.8. Biedram izstājoties, biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta, un biedram nerodas tiesības uz LMa īpašumu.

3.9. LMa biedriem ir tiesības:

3.9.1.1 ar savu darbību realizēt LMa Statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus;

3.9.1. piedalīties visos LMa pasākumos;

3.9.2. iesniegt Valdei priekšlikumus, ziņojumus, sūdzības, kā arī saņemt uz tiem atbildes;

3.9.3. piedalīties LMa vēlēto institūciju vēlēšanās, izvirzīt savu vai cita biedra kandidatūru un tikt ievēlētam normatīvajos aktos un šajos Statūtos noteiktajā kārtībā;

3.9.4. saskaņojot ar Valdi, organizēt pasākumus, kas atbilst LMa Statūtiem;

3.9.5. pieprasīt, lai biedra darbību vai uzvedību apspriestu biedra klātbūtnē;

3.9.6. jebkurā laikā brīvi izstāties no LMa, iesniedzot rakstveida paziņojumu Valdei, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

3.9.7. iesūtīt materiālus publicēšanai LMa izdevumos, ja tam tiek saņemta Valdes piekrišana;

3.9.8. saņemt informāciju par LMa darbību;

3.9.9. saskaņojot ar Valdi, lietot LMa atribūtiku;

3.9.10. vērsties pēc palīdzības Valdē vai citās LMa struktūrvienībās profesionāla konflikta gadījumā.

3.9.10.1 visiem biedriem ir tiesības piedalīties Kopsapulcē.

3.10. LMa biedru pienākumi:

3.10.1. Pārnests uz 3.9.1.1

3.10.2. ievērot pastāvošos normatīvos aktus, LMa Statūtus, Valdes un Kopsapulces lēmumus;

3.10.3. maksāt biedra naudu noteiktajos termiņos un apmērā;

3.10.4. atbalstīt LMa darbību un tās rīkotos pasākumus;

3.10.4.1 Ievērot un savā darbībā veicināt ētikas un atbilstības standartus; celt māsu profesijas prestižu, tostarp, izvairoties no darbībām, kas varētu kaitēt māsas profesijas reputācijai.

3.11. Par Statūtu prasību neievērošanu LMa biedrs var tikt izslēgts no LMa ar Valdes lēmumu, ja:

3.11.1. biedrs ir pieļāvis Statūtu pārkāpumu vai nodarījis būtisku kaitējumu LMa;

3.11.2. netiek maksāta biedra nauda par tekošo gadu.

4.1. LMa struktūrvienības var izveidot veselības aprūpes iestādēs vai noteiktā administratīvajā teritorijā. Visas struktūrvienības reģistrē Valde.

4.2. LMa māsu profesionālās apvienības ir LMa struktūrvienības. Visas LMa māsu profesionālās apvienības un to darbības kārtību apstiprina Valde.

4.3. LMa struktūrvienības darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, LMa Statūtiem un nolikumiem.

4.4. Augstākais LMa lēmējorgāns ir LMa biedru Kopsapulce. To sasauc ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.aprīlim. Kopsapulci Valdes pārvēlēšanai sasauc reizi četros gados. Ārkārtas Kopsapulci sasauc pēc LMa prezidenta, Revīzijas komisijas pieprasījuma vai, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 (viena trešdaļa) Valdes locekļu, vai ne mazāk kā 1/10 (viena desmitdaļa) LMa biedru.

4.5. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās vairāk kā puse (50%+1) no LMa biedriem.

4.6. [Svītrots ar 05.12.2019. kopsapulces lēmumu].

4.7. Kopsapulci sasauc Valde. Tās darba kārtību izziņo vismaz 14 dienas pirms kopsapulces sasaukšanas, ja tajā paredzēts lemt par 4.8.punktā minētajiem jautājumiem.

4.8. LMa biedru Kopsapulce:

4.8.1. pieņem lēmumus par LMa darbības turpināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu.

4.8.2. pieņem Statūtu grozījumus;

4.8.3. nosaka iestāšanās maksu un biedra naudas apmēru;

4.8.4. ievēl aizklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu uz 4 (četriem) gadiem, ar tiesībām tikt atkārtoti ievēlētam ne vairāk kā 2 termiņus pēc kārtas, 5 (piecus) Valdes locekļus, LMa prezidentu/i un 1 (vienu) viceprezidentu/i;

4.8.4.1 Par LMa Valdes locekli var ievēlēt vai nominēt personu,

4.8.4.11. kura vismaz 3 (trīs) gadu pirms ievēlēšanas vai nominēšanas ir bijusi aktīvs (piedalās ikgadējās LMa biedru kopsapulcēs, pilda LMa biedra pienākumus) un

4.8.4.12. kura pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir nodarbināta māsas profesijā un

4.8.4.13. kurai pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav bijuši profesionālās darbības pārkāpumi, ētikas pārkāpumi vai spēkā stājies kriminālsods.

4.8.5. ievēl LMa Revīzijas komisiju un Ētikas komiteju.

 

4.9. Kopsapulci atklāj LMa prezidents/e vai viceprezidents/e. Kopsapulci vada LMa prezidents/e vai no klātesošo biedru vidus atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlēts Kopsapulces vadītājs/a un protokolists/e. Kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs/a un protokolists/e.

4.10.LMa pārvaldes institūcija ir Valde. Valdes sastāvā ietilpst LMa prezidents/e, 1 (viens) viceprezidents/e un 5 (pieci) Valdes locekļi, kuri katrs atsevišķi pārstāv biedrību. Par Valdes locekļiem var būt LMa biedri – pilngadīgas fiziskas personas, kuru rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa.

4.11. Valdes kompetence:

4.11.1. pārzina un vada biedrības lietas. Tā pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, Statūtiem, Kopsapulces lēmumiem vai citu institūciju lēmumiem;

4.11.2. organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākums saskaņā ar Statūtos noteikto kompetenci;

4.11.3. izveido darba grupas, ekspertu komisijas vai pieaicina konsultantus, kā arī budžeta ietvaros lemj par LMa līdzekļu izlietojumu un ziņo par to Kopsapulcē vienu reizi kalendārajā gadā;

4.11.4. izveido un apstiprina LMa struktūrvienības, to darbības kārtību, nosaka nepieciešamo dalībnieku vietu skaitu.

4.12. Valdes locekļa atsaukšana un tiesības atstāt amatu:

4.12.1. Valdes locekli var atsaukt Kopsapulce;

4.12.2. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana;

4.12.3. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu;

4.12.4. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.

4.13. Valdes lēmumu pieņemšana:

4.13.1. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem;

4.13.2. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu;

4.13.3. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu “par”, “pret” vai “atturas” par katru lēmumu.

4.14. Valdes atlīdzība un izdevumu segšana:

4.14.1. Valdes loceklis par savu pienākumu izpildi var tikt atalgots;

4.14.2. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā;

4.14.3. Biedrības valdes locekļu atlīdzību, tās apmēru un izmaksas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek segti izdevumi, kas radušies valdes locekļa pienākumu izpildes gaitā, apstiprina Valde.

4.15. Valdes un institūciju locekļu atbildība:

4.15.1. Valdes un institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti biedrībai viņu vainas dēļ;

4.15.2. Biedrība var celt prasību pret Valdes vai citas institūcijas locekli piecu gadu laikā, skaitot no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuva zināms par tiesību aizskārumu.

4.16. LMa prezidents/e un viceprezidents/e:

4.16.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv LMa tiesībsargājošās institūcijās, valsts un pašvaldības institūcijās, uzņēmējsabiedrībās un nevalstiskās organizācijās kā Latvijas Republikā, tā arī ārvalstīs:

4.16.2. slēdz līgumus un vienošanās;

4.16.3. organizē un vada Valdes darbu;

4.16.4. veic administratīvo darbu;

4.16.5. atver norēķinu kontus Latvijas Republikā un ārvalstīs;

4.16.6. regulāri sniedz pārskatus par LMa darbību LMa Valdei un Kopsapulcei;

4.16.7. paraksta Kopsapulces lēmumus;

4.16.8. sasauc ārkārtas Kopsapulci;

4.16.9. rīkojas ar LMa mantas un naudas līdzekļiem saskaņā ar Kopsapulces vai Valdes lēmumiem;

4.16.10. ir tiesīgs nepieciešamības gadījumā pilnvarot vienu no LMa Valdes locekļiem pildīt šajā punktā norādītās funkcijas.

5.1. LMa revīzijas institūcija ir Revīzijas komisija, kuru uz 4 (četriem) gadiem ievēl LMa Kopsapulcē. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt LMa prezidents, viceprezidents, Valdes loceklis vai struktūrvienības vadītājs. Revīzijas komisiju ievēl, aizklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kuri no sava visus ievēl komisijas priekšsēdētāju.

5.2. Revīzijas komisija:

5.2.1. savu darbu veic saskaņā ar Valdes apstiprinātu nolikumu un normatīvajiem aktiem.

5.2.2. ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā revidē mantas un naudas līdzekļu pamatotu izlietojumu, par rezultātiem ziņojot LMa Valdei un Kopsapulcei;

5.2.3. ir tiesīga pieprasīt ārkārtas Kopsapulces sasaukšanu;

5.2.4. savu uzdevumu veikšanā var pieaicināt ekspertus.

5.2.1 Ētikas komiteja:

5.2.11. savu darbu veic saskaņā ar Valdes apstiprinātu nolikumu un normatīvajiem aktiem;

5.2.12. ir tiesīga pieprasīt ārkārtas Kopsapulces sasaukšanu;

5.2.13. savu uzdevumu veikšanā var pieaicināt ekspertus.

6.1. LMa ir sava manta un naudas līdzekļi. Līdzekļus veido iestāšanās maksa un biedra nauda, fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi, novēlējumi finansiālo līdzekļu, materiālo un kultūras vērtību un nekustamā īpašuma veidā, ārvalstu finansējumi un ieņēmumi no LMa saimnieciskās darbības.

6.2. Līdzekļi saskaņā ar budžeta plānu tiek izmantoti LMa mērķu un uzdevumu realizācijai, lai nodrošinātu administratīvo, saimniecisko un organizatorisko darbību.

6.3. LMa ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus normatīvajos aktos paredzētos darījumus.

6.4. LMa budžeta gads ilgst no tekošā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

6.5. No LMa budžeta līdzekļiem var tikt atalgoti darbinieki, kas veic savas funkcijas saskaņā ar Valdes apstiprinātiem amatu aprakstiem.

6.6. LMa struktūrvienības, uzņēmējsabiedrības (uzņēmumi) izmanto finanšu līdzekļus saskaņā ar savu budžeta plānu un Valdes lēmumu.

6.7. Atskaiti par līdzekļu izlietojumu struktūrvienības, LMa dibinātas uzņēmējsabiedrības (uzņēmumi) iesniedz līdz finanšu gadam sekojošā gada 15.janvārim Valdei.

6.8. Ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansējumi, kas paredzēti konkrētai struktūrvienībai vai LMa dibinātai uzņēmējsabiedrībai (uzņēmumam), kā arī ieņēmumi no to saimnieciskās darbības tiek izmantoti tikai struktūrvienības, LMa dibinātas uzņēmējsabiedrības (uzņēmuma) vajadzībām.

6.9. Ar LMa kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu var rīkoties tikai saskaņā ar Valdes lēmumu.

7.1. LMa darbība izbeidzas, ja LMa Kopsapulcē pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties vai pievienojoties citai organizācijai. Lēmums par LMa pašlikvidāciju vai reorganizāciju triju darba dienu laikā jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

7.2. LMa Kopsapulcē pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju tajā piedaloties vairāk kā pusei biedru (50%+1), atklāti balsojot.

7.3. LMa darbības izbeigšanas gadījumā Kopsapulcē pieņem lēmumu par LMa īpašuma izlietošanu, kura realizēšanai no biedru vidus tiek izvēlēta likvidācijas komisija 3 (trīs) biedru sastāvā.

7.4. LMa darbību var apturēt vai izbeigt tiesa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.