Apmācīttiesīgo ārstniecības personu statusa piešķiršanas kārtība

Izdots saskaņā ar Ārstniecības likuma 33. panta otro daļu

1.1. Apmācīt tiesīgas ārstniecības personas (turpmāk – persona) statusa piešķiršanas kārtība ir Latvijas Māsu asociācijas (turpmāk – LMa) normatīvais akts – kārtība (turpmāk – Kārtība), kurā normatīvos aktos noteiktā kārtībā izstrādātas obligātās prasības apmācīt tiesīgās ārstniecības personas statusa iegūšanai un atjaunošanai apmācīt tiesīgo ārstniecības personu sarakstā (turpmāk tekstā – saraksts).

1.2. Kārtība nosaka kritērijus un principus, kādā LMa iekļauj vai atjauno personu sarakstā, izsniedz apliecinošu dokumentu par iegūtām tiesībām veikt izglītojamo izglītošanu un ārstniecības personu apmācību.

1.3. Lēmumu par apmācīt tiesīgās personas statusa piešķiršanu vai atjaunošanu pieņem LMa valde.

1.4. Personu sarakstu veido un uztur LMa apmācīt tiesīgo ārstniecības personu saraksta atbildīgā persona (turpmāk – atbildīgā persona). Atbildīgā persona savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, LMa statūtus, LMa biedru sapulču lēmumus un šo kārtību.

1.5.  Atbildīgo personu ieceļ un atsauc LMa Valde.

1.6. LMa valdes lēmumi un atbildīgās personas darbība attiecas uz māsu, vecmāšu, zobu higiēnistu un zobārsta asistentu profesiju ārstniecības personām.

1.7. Personai nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas gadījumā, tai ir tiesības atkārtoti vērsties LMa Valdē lēmuma pārskatīšanai.

1.8. Apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusu piešķir uz 5 gadiem.

1.9. Personas iesniegto dokumentu izskatīšana un lēmuma pieņemšana ir LMa maksas pakalpojums, atbilstoši LMa Valdes noteiktajam cenrādim.

2.1.Atbildīgās personas uzdevumi ir:

2.1.1. regulāri izskatīt iesniegumus par ārstniecības personu iekļaušanu un atjaunošanu sarakstā;

2.1.2.  sniegt priekšlikumus LMa valdei par apmācīt tiesīgās personas statusa piešķiršanu vai noraidīšanu;

2.1.3.  divu nedēļu laikā pēc LMa valdes lēmuma, rakstiski informēt ārstniecības personas par LMa Valdes pieņemto lēmumu;

2.1.5.  sadarboties ar LMa struktūrvienībām un ārējām institūcijām savas kompetences ietvaros.

3.1. Atbildīgā persona ne retāk kā vienu reizi mēnesī izskata personu iesniegumus un iesniedz priekšlikumus LMa valdei par apmācīt tiesīgās ārstniecības personas vai apmācīt tiesīgās personas pretendenta iekļaušanu sarakstā.

3.2.  Atteikumu iekļaut personu ārstniecības personu sarakstā, pieņem šādos gadījumos:

3.2.1.  ja ārstniecības persona sniegusi par sevi un savu profesionālo darbību nepatiesas ziņas;

3.2.3.  ja ārstniecības persona neatbilst noteiktajām prasībām.

3.4. Par savu darbību atbildīgā persona sniedz atskaiti LMa Valdes sēdēs un 1 reizi gadā LMa biedru sapulcē.

3.5. LMa Atbildīgā persona savu darbību dokumentē protokola veidā, kas tiek glabāts LMa arhīvā.

4.1. Apmācīt tiesīga ārstniecības persona piekrīt īstenot LMa vai Latvijas Ārstu biedrībā apstiprinātu izglītības programmu.

4.2. Apmācīt tiesīgā persona iesniedz elektroniskā veidā aizpildītu iesniegumu LMa Valdei.

4.3. Iegūt apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusu, veicot izglītojamo izglītošanu un ārstniecības personu profesionālās izglītības apmācību, profesionālo tālākizglītību, profesionālo pilnveidi, izņemot klīniskās mācības un/vai darba vidē balstītās mācības, var pretendēt ārstniecības persona, kas atbilst šādām prasībām:

 • personai ir derīgs sertifikāts profesijā, ja attiecīgā profesija tiek sertificēta;
 • persona ir reģistrēta ārstniecības personu reģistrā;
 • personai māsas profesijā ir vismaz II līmeņa augstākā izglītība;
 • personai zobu higiēnista profesijā ir vismaz I līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • personai zobārsta asistenta profesijā ir vismaz vidējā profesionālā izglītība;
 • personai ir ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze attiecīgajā profesijā;
 • persona ir iesniegusi profesionālās organizācijas un/vai darba devēja rekomendāciju veikt profesionālo izglītošanu;
 • personai nav profesionāla un/vai ētiska rakstura pārkāpumi profesijā, ko pretendents apliecina;
 • persona var iesniegt rekomendāciju/as par pedagoģisko pieredzi (vēlams).

5.1. Apmācīt tiesīgā persona iesniedz elektroniskā veidā aizpildītu iesniegumu LMa Valdei divus mēnešus pirms apmācīt tiesīgās personas statusa beigu termiņa.

5.2. Atjaunot apmācīt tiesīgas ārstniecības personas statusu, veicot izglītojamo izglītošanu un ārstniecības personu profesionālās izglītības apmācību, profesionālo tālākizglītību, profesionālo pilnveidi, izņemot klīniskās mācības un/vai darba vidē balstītās mācības, var pretendēt ārstniecības persona, kas atbilst šādām prasībām:

 • personai ir derīgs sertifikāts profesijā, ja attiecīgā profesija tiek sertificēta;
 • persona ir reģistrēta ārstniecības personu reģistrā;
 • persona ir iesniegusi profesionālās darbības pārskatu par pēdējo 5 gadu laikā realizētām apmācību tēmām un/vai izglītības programmām;
 • persona ir iesniegusi rekomendāciju/as par pedagoģisko pieredzi (vēlams).

5.3. Ja persona, kurai ir ticis piešķirts apmācīt tiesīgās personas statuss pēdējo 5 gadu laikā nav nodarbojusies ar izglītojamo izglītošanu un/vai ārstniecības personu apmācību, tai apmācīt tiesīgās personas statuss ir jāiegūst saskaņā ar šīs kārtības 4.3.punktu.

6.1. Apmācīt tiesīgā persona var veikt izglītojamo izglītošanu un ārstniecības personu apmācību tikai kā juridiskas personas pārstāvis (darbinieks, pakalpojuma sniedzējs, u.c.), nevis patstāvīgi.

6.2. Apmācīt tiesīgo ārstniecības personu statusa piešķiršanas kārtība tiek grozīta vai zaudē spēku, ja LMa tiek likvidēta vai mainās normatīvie akti, kā arī cita veida nepieciešamības gadījumā.

6.3. Ar šīs Kārtības spēkā stāšanos, spēku zaudē LMa 2016.gada 3.maija kārtība “Apmācīttiesīgo ārstniecības personu statusa piešķiršanas kārtība” (protokola Nr.6/2016).