Par māsas profesijas reformu – INFORMĀCIJA PAPILDINĀTA

25. augustā noslēdzās informatīvā kampaņa, kuras ietvaros Zoom tiešsaistē bija iespēja tikties ar māsām, Veselības ministrijas un augstskolu pārstāvjiem, kuri iepazīstināja un sniedza atbildes uz jautājumiem par aktuālāko saistībā ar māsas profesijas reformu. Par gaidāmajām pārmaiņām turpināsim informēt arī turpmāk.

“Pārmaiņas ir dzīves likums. Tie, kuri skatās tikai uz pagātni vai tagadni, noteikti palaidīs garām nākotni,”- šādus vārdus, kas ļoti atbilst pašreizējam laikam ikvienas māsas ikdienā, ir teicis ASV prezidents Džons Kenedijs. Šis pārmaiņu laiks māsām ir ļoti nozīmīgs, jo, domājot par māsas profesijas nākotni un par pacientu aprūpes kvalitātes uzlabošanu, ir sperts šis nozīmīgais solis māsu profesijas reformu virzienā.

Atgādinām, kāpēc bija nepieciešamas pārmaiņas?

 • Nepietiekams māsu skaits veselības aprūpes sistēmā.
 • Profesijas sadrumstalotība – 7 pamatspecialitātes, 7 papildspecialitātes un 3 ārstniecības metodes.
 • Zema darba samaksa.
 • Aprūpes kvalitāte.
 • Profesijas neatkarība.
 • Māsu resursa trūkums.
 • Finansiālais slogs specialitātes iegūšanai.
 • Zems profesijas prestižs.
 • Ierobežota mobilitāte veselības aprūpes vidē.
 • Divpakāpju izglītības sistēm.
 • Esošo izglītības programmu neatbilstība Eiropas direktīvai.
 • Esošo kompetenču neatbilstība ES kompetencēm.
 • Sertifikācijas un resertifikācijas procesa organizācija nav vērsta uz veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanu un rada nepamatotu slogu ārstniecības personām.
 • Augstas izmaksas tālākizglītības programmām.

Sakām paldies ikvienai no vairāk nekā 500 māsām, kuras piedalījās informatīvajā kampaņā un nekautrējās arī uzdod jautājumus par sev neskaidrajām lietām.

Atgādinām, ka visām māsām (arī tām, kuras ir Ārstniecības personu reģistrā, taču nav aktīvas darba vidē), sākot no 2022.gada 1. janvāra būs vispārējās aprūpes māsas amats. No 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim paredzēts pārejas periods, kura laikā ikvienai māsai būs iespēja apgūt Latvijas Māsu asociācijas sagatavotos moduļus. Latvijas Māsu asociācija sagatavoto tālākizglītības moduļu karti publicēs šī gada septembrī.

Tāpat informējam, ka no 2027. gada sākas jauns posms un tiks ieviesta elektroniska centralizēta sistēma, kurā visi dati par māsu aktivitāti profesionālajā pilnveidē nonāks Veselības inspekcijas reģistra sistēmā. Īstenojot profesionālās pilnveides apjomu (gadā vismaz 20 akadēmiskās stundas), notiks automātiska pārreģistrācija no gada uz gadu.

Jāpiebilst, ka drīzumā informēsim ne tikai par par tālākizglītības kursiem bērnu aprūpes, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes, perioperatīvās vai psihiatriskās un narkoloģijas aprūpes specialitātēs, bet arī par papildspecialitātēm un metodēm māsu praksē.

Ņemot vērā, ka, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, vairs nebūs spēkā sertifikācijas un resertifikācijas process, informatīvajā kampaņā visvairāk jautājumu tika uzdoti saistībā ar iegūtā un šobrīd spēkā esošā sertifikāta termiņa beigām. Tāpēc vēlreiz uzsveram, ka pie sertifikātā norādītā derīguma termiņa ir jāpierēķina viens gads un seši mēneši. Piemēram, māsai, kuras sertifikāta derīgums termiņš ir 17.12.2022., tas tiek pagarināts līdz 17.05.2024.

Aicinām sekot līdz aktualitātēm gan Latvijas Māsu asociācijas mājas lapā, gan arī sociālajās vietnēs, kur jau drīzumā tiks publicēti video un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

MĀSU PROFESIJAS REFORMAS UZRUNAS

https://www.youtube.com/watch?v=cFpcS2_5yEU&feature=emb_title

MĀSU PROFESIJAS REFORMAS PREZENTĀCIJA

https://www.youtube.com/watch?v=nuXYgD3Y-tE&feature=emb_title

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

https://www.youtube.com/watch?v=zPn0FVNgnGI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=o5yk8uDa4Nw

1. Kā tālāk ir jārīkojas māsai, kura 2022. gadā absolvē koledžu?
Māsu profesijas izglītības reforma paredz, ka no 2022. gada šo profesiju varēs apgūt tikai
augstskolā, iegūstot profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un vispārējās aprūpes
māsas kvalifikāciju, respektīvi, par māsu varēs strādāt tikai pēc bakalaura grāda iegūšanas.
Tādējādi māsām, kuras 2022. gadā absolvēs koledžu, ir jāturpina studijas augstskolā, lai
iegūtu bakalaura grādu. Bakalaura studiju programmu “Māszinības” var apgūt Latvijas
Universitātes Medicīnas fakultātē un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un
sociālās labklājības fakultātē un Daugavpils universitātes Dabaszinātņu un matemātikas
fakultātē.

2. Vai pagaidām nestrādājošai māsai, kurai ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu reģistrs ir derīgs līdz 2025. gadam un šogad ir iegūts bakalaura
grāds ambulatorās aprūpes specialitātē, taču nav iegūts sertifikāts, nepieciešams
kārtot sertifikāciju?
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas
kārtība”, ārstniecības personai, kura vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, sertifikācijas
komisijai ir jāiesniedz arī profesionālās darbības pārskats. Ja nav darbavietas, no sertifikācijas
komisijas tiks saņemts atteikums. Šajā situācijā, kad ir tiesības strādāt par māsu līdz 2025.
gadam, iesakām no 2022. gada 1. janvāra apgūt vispārējās aprūpes māsas kompetences
profesionālās kvalifikācijas kursos, kurus beidzot reģistrā pie amata nosaukuma tiks norādīta
ambulatorās aprūpes specializācija.

3. Vai vispārējās aprūpes māsas specialitāte tiek pielīdzināta bakalaura grādam?
Kā nosaka šī brīža normatīvie akti, bakalaura grādu māsa iegūst pēc 4 gadu studijām
programmā “Māszinības”. Vispārējās aprūpes māsa ir kompetence nevis specialitāte.
Formālās izglītības ceļā māsa iegūst kvalifikāciju, bet profesionālās pilnveides ceļā –
kompetenci. Neformālā izglītība netiek pielīdzināta formālajai izglītībai un šīs abas lietas nav
salīdzināmas.

4. Vai māsām, kurām sertifikāts iegūts līdz 2022. gada 1. janvārim, atšķirsies
atalgojums no tām māsām, kuras ieguvušas tikai bakalaura grādu?
Plānojot pārmaiņas, tika domāts arī par atalgojuma jautājumiem. Šobrīd notiek aktīvs darbs,
lai šīs reformas ietvaros nevienai māsai netiek samazināts atalgojums, respektīvi, vispārējās
aprūpes māsas alga tiek pielīdzināta sertificētas māsas algai. Paredzot šīs izmaiņas, Latvijas
Māsu asociācija ir iesniegusi rosinājumu Veselības ministrijai turpmāk Ministru kabineta
noteikumos Nr. 851 par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā
nodarbinātajiem mēneša zemāko atalgojumu reģistrētām māsām noteikt tādu, kāds tas ir
sertificētām māsām.
Tāpat jāpiebilst, ka vispārējās aprūpes māsas profesijai tiks saglabātas visas jau šobrīd likumā
paredzētās piemaksas veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem.

5. Kas turpmāk sagaida tās māsas, kuras strādā izglītības iestādēs?

Visām specializācijām, kas līdz šim netika iekļautas pamatspecialitātēs, papildspecialitātēs un
ārstniecības metodēs, tika dots pagarinājums, taču 2021. gada 31. decembrī šīm
specializācijām un arī izglītības iestādēs strādājošām māsām šis sertifikāta periods noslēgsies,
un no 2022. gada 1. janvāra arī viņām tiks piemērots vispārējās aprūpes māsas amats un viņas
varēs turpināt strādāt veselības aprūpes nozarē.

6. Ja māsai ir sertifikāti bērnu aprūpes un ambulatorās aprūpes māsas specialitātē,
vai turpmāk varēs specializēties abās specialitātēs?
Sākot ar 2022. gada 1.janvāri Latvijā būs tikai un vienīgi vispārējās aprūpes māsas
kvalifikācija. Ārstniecības personu reģistrā līdztekus norādei par vispārējās aprūpes māsas
amatu tiks veikts ieraksts, ka māsa ir apguvusi arī ambulatorās aprūpes un bērnu aprūpes
specialitātes.

7. Ja sertifikāts ir derīgs līdz 2022. gada 1. martam, vai šogad jāveic
resertifikācija? Kāda ir tālākā rīcība, lai saglabātu tiesības turpmāk strādāt
perioperatīvās māsas profesijā?
Šajā situācijā ir divas izvēles iespējas. Dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3
mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām, tas nozīmē, ka decembrī var iesniegt
visus nepieciešamos dokumentus un sertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2027.
gadam un nākamos piecus gadus (plus viens gads, kad ir derīgs ārstniecības personas reģistrs)
māsa apgūst vispārējās aprūpes māsas kompetences profesionālo pilnveides programmu
ietvaros. Otra iespēja, – neiesniedzot dokumentus resertifikācijai, ārstniecības personas
reģistrs tiek pagarināts līdz 2023. gada 1. septembrim. Lai izietu pārreģistrācijas procesu, šajā
periodā ir jāapgūst zināšanas 100 tālākizglītības punktu vērtībā un dokumenti jāiesniedz
Veselības inspekcijai.
Tiesības darboties perioperatīvās aprūpes specialitātē ir māsām, kuras ieguvušas formālās vai
neformālās izglītības apliecinājums, ka apgūtas kompetences perioperatīvajā aprūpē.

8. Ja māsai bērnu aprūpes māsas specialitātē iegūtais sertifikāts ir derīgs līdz 2024.
gadam, bet garīgās veselības aprūpes specialitātes sertifikāta derīguma termiņš
ir 2026. gads, kuras specialitātes profesionālās pilnveides programmas ir
jāapgūst?
Galvenais uzdevums pārejas periodā ir iegūt vispārējās aprūpes māsas kompetenci.

9. Ja māsa šogad ir resertificējusies internās aprūpes specialitātē, vai no 2022. gada
1. janvāra amata nosaukums mainās automātiski?
Jā. Ar 2022. gada 1. janvāri automātiski ārstniecības personu reģistrā visām māsām amats būs
vispārējās aprūpes māsa.

10. Ja ir pabeigta koledža, bet nav iegūts sertifikāts, kāds statuss māsai būs pēc
2022. gada 1. janvāra?
Sākot ar 2022. gada 1. janvāri māsa iegūs vispārējās aprūpes māsas amatu un līdz 2027.
gadam ir jāapgūst vispārējās aprūpes māsas kompetence.

11. Kur tiks publicēta informācija par neformālās izglītības kursiem?

Latvijas Māsu asociācija sagatavos profesionālās pilnveides programmu piedāvājumu, to
saskaņos ar Veselības ministriju un tas būs pieejams gan mājas lapā, gan arī interneta vietnē
www.talakizglitiba.lv, gan arī profesionālās pilnveides kursu organizētāju mājas lapās.

12. Vai sertifikātu ar jauno nosaukumu izsniegs Latvijas Māsu asociācija par
maksu?
Turpmāk atteiksimies no birokrātijas un dokumenti nebūs vairs papīra formātā. Ārstniecības
personu reģistrā būs pieejama visa informācija par kompetenci un specialitātēm.

13. Kurās izglītības iestādēs varēs apgūt “Māszinības” studiju programmu?
Bakalaura studiju programmu “Māszinības” var apgūt Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātē un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības
fakultātē un Daugavpils universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē.