Par konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību"

Veselības ministrija, lai nodrošinātu Ministru kabineta atbalstītā Veselības aprūpes sistēmas reformas konceptuālā ziņojumā noteikto, ka māsas profesijas turpmākajai attīstībai jāparedz māsas kompetences pilnveidošana, nesadrumstalojot to pa vairākām pamatspecialitātēm un līdz 2019.gadam izveidojot māsas profesijas pamatspecialitāti – vispārējas aprūpes māsa, izstrādāja Konceptuālo ziņojumu “Par māsu profesijas turpmāko attīstību”.

Uzzināt vairāk: Par konceptuālo ziņojumu “Par māsas profesijas turpmāko attīstību”.

Māsas (Vispārējās aprūpes māsas) profesijas standarts

Konceptuālais ziņojums  Par māsu profesijas turpmāko attīstību  ietver vienu no būtiskākajiem pamatdokumentiem  – Māsas profesijas standarta izstrāde, kas nosaka māsas profesionālās darbības pamatprincipus un  kompetences, kuru aktualizācija nebija veikta kopš 2003. gada.  Jaunais māsas profesijas standarts nosaka, ka māsai ir tiesības  veikt  patstāvīgi –  diagnosticēšanu, konsultēt, pieņemt lēmumus, kā arī izrakstīt noteiktus medikamentus, kas veicina aprūpes procesa pieejamību un ātrāku ārstniecības rezultātu sasniegšanu.

Jaunais māsas profesijas standarts ir pamatots uz Eiropas un citiem starptautiskajiem normatīviem.

Māsas profesijas turpmākā attīstība + Tālākizglītības karte

Vēršam uzmanību, ka no 2022.gada 1.janvāra tiek mainīts profesijas māsa (medicīnas māsa) profesijas nosaukums uz māsa (vispārējās aprūpes māsa)1. Pēc profesijas nosaukuma maiņas māsas (medicīnas māsa) ir tiesīgas turpināt patstāvīgu profesionālo darbību māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā līdz reģistrācijas termiņa beigām.

Māsas (vispārējās aprūpes māsas) kompetences atjaunošanai un uzturēšanai iesakām izmantot veselības aprūpes māsu kompetenču Tālākizglītības karti 2022 – 2027, kas pieejama Latvijas Māsu asociācijas tīmekļvietnē.

Pārreģistrācija pēc 2022.gada 1.janvāra būs veicama līdzšinējā kārtībā, proti, lai veiktu pārreģistrāciju māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu Šeit par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides apliecinājumi, kas iegūti pēdējo piecu gadu laikā pirms reģistra termiņa beigu datuma) tai skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā.

Lūdzam iepazīties ar programmām tuvāk šeit:

Māsas darbība primārajā veselības aprūpēhttps://www.talakizglitiba.lv/masas-darbiba-primaraja-veselibas-aprupe

Veselības aprūpes sistēma un organizācija un pierādījumos balstīta aprūpe – aprūpes process https://www.talakizglitiba.lv/veselibas-aprupes-sistema-un-organizacija-un-pieradijumos-balstita-aprupe-aprupes-process

Māsas darbība ķirurģisku pacientu aprūpē – https://www.talakizglitiba.lv/masas-darbiba-kirurgisku-pacientu-aprupe

Pacientu izglītošana māsas praksē – https://www.talakizglitiba.lv/pacientu-izglitosana-masas-prakse

Māsas darbība vispārējā medicīnā, veicot pacientu aprūpi – https://www.talakizglitiba.lv/masas-darbiba-vispareja-medicina-veicot-pacientu-aprup

Māsas darbība psihiatrijas pacientu aprūpē – https://www.talakizglitiba.lv/masas-darbiba-psihiatrijas-pacientu-aprupe

Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs – https://www.talakizglitiba.lv/infekciju-profilakses-un-kontroles-pasakumi-arstniecibas-iestades

Māsas darbība ilgtermiņa pacienta aprūpē – https://www.talakizglitiba.lv/masas-darbiba-ilgtermina-pacienta-aprupe

Māsas profesijas profesionālā identitāte un darba vide – https://rmkoledza.lu.lv/wp-content/uploads/2.-veid.-1.dala-Copy.pdf


1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (redakcija, kas stājas spēkā 01.01.2022.) 2 Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 20.punkts